rapsis_ziemas.jpg IMG_20160729_154115_22.09.2016. (3).jpg      

2019. gada 4.februārī 

Vilces pagasta  Blankenfeldes muižā notika

 LSA ikgadējais seminārs -  kopsapulce

Skatītie jautājumi:

LLKC piedāvājums lauksaimniekiem – Es fondu iespējas – LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis. Prezentāciju iespējams apskatīt šeit>>>

Par bioloģisko sēklkopību -  projekta LIVESEED seminārā dzirdētais  – AREI Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas vad. Ilze Skrabule. Prezentāciju iespējams apskatīt šeit>>> 

VAAD informācija par sēklu sertifikāciju Latvijā -  VAAD Sēklu kontroles departamenta direktore Velta Evelone. Prezentāciju iespējams apskatīt šeit>>>

Aktuālais likumdošanā: sēklkopība un šķirņu aprite  -  ZM  Lauksaimniecības resursu nodaļas vad. vietn. Ineta Jēkabsone. Prezentāciju iespējams apskatīt šeit>>>

LSA selekcionāru sekcijas aktivitātes  šķirņu aizsardzības jomā  - LSA valdes loceklis Dzintars Jaks. Prezentāciju iespējams apskatīt šeit>>>

Ziņojums par LSA aktivitātēm  2018. gadā un plānotais 2019. gadā  – LSA valdes priekšsēdētāja Sanita Zute. Prezentāciju iespējams apskatīt šeit>>>

Pieņemtie lēmumi:

 - Apstiprināt 2018.gada Gada pārskatu

- Apstiprināt 2019.gada ieņēmumu un izdevumu plānu

- Uzņemt LSA biedru sastāvā ZS Kalna Smīdes 1- bioloģiskā lauksaimniecība, bioloģiskā sēklkopība

Uzņemt LSA biedru sastāvā SIA AmelLat Group - kartupeļu sēklkopība, šķirņu pārstāvniecība

- Izslēgt no LSA biedru sastāva ZS Jaunsirmēni

Paldies, ka atradāt laiku ierasties un Blankenfeldes muižai par uzņemšanu! Informācija par Eiropas Sēklu Asociācijas organizēto ikgadējo Eiropas sēklu tirdzniecības sanāksmi Rīgā 

Visi esiet laipni aicināti sagatavot jautājumus un izteikt priekšlikumus ko dedeģēsim Mārtiņam paust LSA vārdā.

Pateicoties tam, ka Eiropas Sēklu Asociācijas sanāksmes norises vieta šajā gadā ir Latvija, žurnāls European Seed 2017.gada septembra elektroniskajā versijā publicējis rakstu Sēklu nozare Latvijā (Seed Sector in Latvia). Rakstu iespējams izlasīt šajā saitē 
http://www.european-seed.com/docs/books/volume-4/issue-3/?page=1


Atgādinājums

savlaicīgi informēt uzraugošās iestādes par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi

Ņemot vērā smago situāciju visā valstī ar ražas novākšanu, ir pamatotas bažas, ka ne visus sēklu laukus bijis iespējams novākt un ne visa ievāktā raža izturēs sertifikācijas kritērijus. Tāpēc aicinām visus sēklaudzētājus savlaicīgi informēt (rakstisks iesniegums)  uzraugošās iestādes LAD un VAAD par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi un līdz ar to varētu būt problēmas iegūt sertificētu sēklu. Tikai savlaicīga uzraugošo institūciju informēšana var pasargāt saimniecību no brīvpratīgā saistītā atbalsta sēklkopībā zaudēšanas vai pat soda sankciju piemērošanas. 


Sertificētuklu minimālais ražības apjoms BSA saņemšanai

attieksies uz  2017. gadā izaudzētajām sēklām (no MK #126, pielikuma 14.2)

Likumā pieņemts konvenciālā un bioloģiskā ražošanā

STIEBRZĀLES

kg/ha

Pļavas timotiņš

290

Pļavas auzene

290

Sarkanā auzene

330

Daudzziedu viengadīgā airene

590

Hibrīdā airene

540

Ganību airene

570

Kamolzāle

120

Auzeņairene

430

Niedru auzene

370

Pļavas skarene

250

TAURIŅZIEŽI

kg/ha

Sarkanais āboliņš

230

Baltais āboliņš

200

Lucerna

110

Austrumu galega

160

Bastarda āboliņš

140

Facēlija

50

Ragainie vanagnadziņi

50

PĀKŠAUGI

t/ha

Sējas zirņi

0.86

Lauka pupas

1.91

Lupīnas (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu)

0.40

Vīķi

0.40

LABĪBA

t/ha

V. mieži

1.41

V. kvieši

1.89

auzas

1.85

griķi

0.52

V. tritikāle

1.00

Z. kvieši

2.33

Z. rudzi

1.40

Z. tritikāle

1.45

Z. mieži

1.20MK 2015. gada 10. marta  noteikumi Nr. 126

197.1 Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem un nepieļautu tirgus un konkurences kropļojumus saskaņā ar regulas Nr.  639/2014 2. pantu, kā arī ņemot vērā regulas Nr.  1306/2013 60. pantu, uzskatāms, ka lauksaimnieks ir radījis mākslīgus apstākļus šā atbalsta saņemšanai, tāpēc atbalstu nepiešķir, ja no atbalstam pieteiktās platības sertificēts tikai neliels daudzums novāktās attiecīgās sugas sēklas – mazāk nekā šo noteikumu 14.2 pielikumā noteiktais attiecīgās sugas sēklu apjoms vidēji saimniecībā no viena hektāra. (MK 16.05.2017. noteikumu Nr. 259 redakcijā)


Aicinām mūsu asociācijas biedru pulkā  pievienoties jaunus biedrus - sēklu audzētājus, sēklu tirgotājus un šķirņu pārstāvjus, lai varam kopīgi apzināt nozarei svarīgo un veidot tieši sēklu ražošanai labvēlīgu vidi mūsu valstī.

Savu vēlēšanos piedalīties varat apliecināt ar LSA valdei adresētu iesniegumu brīvā formā, nosūtot to uz LSA oficiālo pasta adresi :Latvijas Sēklaudzētāju asociācijai Republikas laukumā 2, Rīgā LV1019 vai skanētā veidā uz e-pasta adresi lsaseklas@inbox.lv.

Papildus informāciju jums palīdzēs noskaidrot Ilze pa tālruni 26312490


Galega (Galegaorientalis.Lam) saista lauksaimnieku uzmanību ne vien kā augstražīgs proteīnaugs, bet arī ar savu unikālo sējuma ilgmūžību  - ražotspēju 20 un vairāk gadus. Galegas patrons – pazinējs un ieviesējs Latvijas saimniecībās ir

Dr. agr.Valdis Auziņš.

Diemžēl 2014.gadā  V.Auziņš ir aizgājis mūžībā. Viņa mūža darbs – pētījumi par galegas audzēšanas agrotehniku, izmantošanu lopkopībā u.c. jautājumi vēl joprojām ir aktuāli un interesentiem pieejami pateicoties zinātnieka izveidotajai    mājas lapai  www.galega.lv. Cienot V.Auziņa paveikto, LSA sola uzturēt šo interneta vietni pieejamu visiem interesentiem arī turpmāk.

Vēlam sekmes galegas audzēšanā!


   

 Lauksaimnieki aicināti aizpildīt Informācijas pieprasījumu

Saskaņā ar LSA selekcionāru sekcijas lēmumu un individuālu katra selekcionāra vai šķirņu pārstāvja pilnvarojumu, LSA ik gadu izsūta lauksaimniekiem Informācijas pieprasījumu, kurā lūdz informēt par saimniecību sējumu platībām, kas apsētas ar aizsargāto škirņu pašaudzētu sēklu

Informācijas pieprasījums sastāv no divām lapām, kuras iespējams lejuplādēt šeit:

 • 1. lapā >>> ir vispārīga informācija par Informācijas pieprasījuma tiesisko pamatojumu, saimniecības dati un kopsavilkums par norādītajām platībām;
 • 2. lapā >>> ir pievienots šķirņu saraksts, par kuru audzēšanu saimniecībās selekcionāriem ir tiesības iegūt informāciju.

Šķirni sarakstā iekļauj tikai tad, ja

 • šķirne ir Latvijā vai visā Eiropā reģistrētā kā aizsargāta šķirne;
 • tā minēta selekcionāra vai šķirnes pilnvarotā pārstāvja  pilnvarojumā LSA. 

Lauksaimnieka pienākums ir:

 • izprast savus pienākumus pret selekcionāru, audzējot savā saimniecībā aizsargātu laukaugu šķirnes (skatīt Augu škirņu aizsardzības likuma 3. nodaļu)
 • novērtēt, kādas šķirnes tiek audzētas saimniecībā un vai tās ir Informācijas pieprasījumā minēto šķirņu sarakstā;
 • novērtēt, cik daudz platību apsētas ar pirktu sēklu, cik ar pašaudzētu;
 • aizpildīt Informācijas pieprasījumu un nosūtīt to uz LSA norādīto adresi, faksu vai e-pastu;
 • pēc LSA nosūtītā maksajuma dokumenta, apstiprināt datu pareizību un savlaicigi veikt šķirnes autoratlīdzības maksājumu.

Nomaksātā  šķirnes autoratlīdzība ir

Jūsu devums  jaunu škirņu selekcijai  - atbalsts selekcionāriem un ieguldījums arī Jūsu saimniecībā.

Labas šķirnes ir labas ražas pamats! 


Piedāvājam lauksaimniekiem  informāciju:

Uzzini, kas ir šķirne skatiet šeit

Uzzini, kas ir sertificēta sēkla  - skatīt šeit 

Ko sēsi to pļausi (small)

INFORMĀCIJAI:

Laukaugu sēklkopības nozares ziņojuma 2013. gada prezentācija  skatīt šeit.

Sēklkopības nozares ekspertu 2012. gada ziņojums  šeit.


LSA valde:

 • aicina LSA biedrus savlaicīgi sniegt informāciju par šķirņu un sēklas piedāvājumu. Jūsu sniegtā informācija būs pieejama ikvienam interesentam, apmeklējot LSA mājas lapas sadaļu Sēklu piedāvājums.  

Zvaniet Ilzei Muceniecei 26312490.  

graudiņš 2

ATGĀDINĀM UN 

LŪDZAM 

PIEVĒRST

UZMANĪBU!

Valsts Augu aizsardzības dienests var izsniegt divu veidu dokumentus sēklu kotroles jomā - sēklu sertifikātu + etiķetes uz iepakojuma un sēklu novērtēšanas rezultātus.

Tikai sēklas sertifikāts apliecina, ka sēklas partija ir pilnībā novērtēta likumdošanā noteiktajā kārtībā un tā 100% atbilst visiem sēklas kategorijai atbilstošajiem kvalitātes kritērijiemvisa sertifikātā sniegtā informācija ir izlasāma arī uz sēklas iepakojuma etiķetēm. Katrai sēklas iepakojuma vienībai jābūt piestiptinātai etiķetei.

Sēklu novērtēšanas rezultāti norāda, ka sēklas partikas sertifikācija nav pabeigta vai nevar tikt pabeigta. Sēklu kontrole parasti tiek veikta tikai pēc kāda noteikta rādītāja - visbiežāk  - dīdzības pārbaudei, bet izsniegtie kontroles rezultāti neapliecina:

 • sēklas piederību konkrētai šķirnei,
 • nesniedz informāciju, kāda ir šķirnes tīrība (vai sēklu partijā nav citu sugu/škirņu sēklu piemaisījumi),
 • nesniedz informāciju, kāda ir sēklu tīrība (vai sēklu partijā nav nezāļu, piem., vējauzu, lāčauzu, rudzu smilgas vai citu bīstamu nezāļu sēklas).

 Pirms iegādājaties sēklas, pieprasiet sēklas pārdevējam uzrādīt sēklas kvalitāti apliecinošus dokumentus! Tikai tā pasargāsiet savas samniecības laukus no nepatīkamiem "pārsteigumiem".


LAD skaidrojumi par izmaiņu izdarīšanu Vienotajā iesniegumā pēc 15.jūnija.

Lauku atbalsta dienests (LAD) paskaidro, ka Vienotajā iesniegumā pēc 15.jūnija drīkst veikt izmaiņas tikai līdz dienai, kamēr LAD nav:

informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai;

paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai;

pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Par izmaiņām Vienotajā iesniegumā, kas notikušas pēc 15.jūnija, rakstiski jāpaziņo LAD reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei. Izmaiņas var veikt, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus, t.i., lauku dalīšana ir pieļaujama, bet nedrīkst pieteikt papildu platības vai jaunus atbalsta veidus.

Ja lauks pieteikts brīvprātīgi saistītajam atbalstam (BSA) par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības sēklām un pēc 15.jūnija pretendents pats ir konstatējis, ka daļa no platības vairs nav atbilstoša BSA, tad nepieciešams:

pieteiktajam laukam samazināt platību, lai tajā nebūtu iekļauta platība, kas nav atbilstoša BSA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības sēklām;

BSA neatbilstošo platību, kas nav mazāka par 0,30 ha, var pieteikt kā jaunu laukuuz VPM, bez BSA atbalsta. Ja lauks mazāks par 0,30 ha, tad to norāda kā Platība bez atbalsta.

Ja Vienotajā iesniegumā uz BSA par platībām pieteikts viens lauks ar miežiem, kaut gan faktiski pretendents vienu lauka daļu vēlas pieteikt BSA par sertificētu labības sēklu, bet otru lauku daļu - BSA par miežiem, tad pretendentam nepieciešams pieteikto lauku sadalīt divos atsevišķos laukos:

Vienotajā iesniegumā pieteiktajam laukam jāsamazina platība, lai tajā paliek iekļauta tikai tā, kas ir atbilstoša BSA par sertificētu labības sēklu;

BSA par miežiem atbilstošo platību jāpiesaka kā jaunu lauku.

Piemēram, ja Vienotajā iesniegumā uz BSA par platībām pieteikts lauks Nr.1, kurā tiek audzēti mieži 15 ha platībā, bet pretendents faktiski 8 ha no šī lauka vēlas pieteikt BSA par sertificētu labības sēklu, bet 7 ha - BSA par miežiem, tad Vienotajā iesniegumā jālabo lauka Nr.1 platība uz 8 ha, un jāpievieno lauks Nr.2, norādot kultūru (mieži), platību (7ha) un veicot atzīmi, ka lauks tiek pieteikts BSA par platībām. Lauku bloku kartē jāsadala sākotnēji pieteiktā iezīmētā lauka Nr.1 platība: 1.laukam zīmējums jāsalabo uz 8 ha, laukam Nr.2 jāveic zīmējums par 7 ha.

Tā kā minētajās platībās tiek audzēta viena un tā pati kultūra, bet Vienotajā iesniegumā būs izdalīti divi atsevišķi lauki, tad starp abiem laukiem dabā būtu vēlama provizoriska robeža, lai kontrolieri platības varētu uzmērīt atbilstoši BSA veidiem.


 Izmantojiet iespēju un ievietojiet LSA mājas lapā informāciju par sēklas piedāvājumu !

Atcerēsimies - sēklā ir paslēpts vislielākais dabas spēks! No mazas sēklas izaug...