Sēklkopību reglamentējošie normatīvie dokumenti

Sēklu un šķirņu aprites likums https://likumi.lv/ta/id/16697-seklu-un-skirnu-aprites-likums 
Ministru kabineta noteikumi Nr.120 Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/153127-labibas-seklaudzesanas-un-seklu-tirdzniecibas-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.152 Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/188343-lopbaribas-augu-seklaudzesanas-un-seklu-tirdzniecibas-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 12 Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/279044-kartupelu-seklaudzesanas-un-seklas-kartupelu-tirdzniecibas-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.352 Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/208157-ellas-augu-un-skiedraugu-seklaudzesanas-un-seklu-tirdzniecibas-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1026 Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā https://likumi.lv/ta/id/260567-noteikumi-par-valsts-nodevu-seklu-aprites-joma 
Ministru kabineta noteikumi Nr.899 Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai https://likumi.lv/ta/id/240468-noteikumi-par-lopbaribas-augu-seklu-maisijumiem-kas-paredzeti-dabiskas-vides-saglabasanai 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1247 Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi https://likumi.lv/ta/id/200127-latvijas-izcelsmes-laukaugu-un-darzenu-genetisko-resursu-saglabajamas-skirnes-atzisanas-un-seklu-aprites-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.312
Kārtība, kādā iekasē maksu par sēklu ievešanas kontroli
https://likumi.lv/ta/id/190528-kartiba-kada-iekase-maksu-par-seklu-ievesanas-kontroli 
Ministru kabineta noteikumi Nr.900
Kārtība atļaujas izsniegšanai uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām
https://likumi.lv/ta/id/168404-kartiba-atlaujas-izsniegsanai-uz-laiku-tirgot-seklas-kuras-neatbilst-minimalas-digtspejas-prasibam 
Ministru kabineta noteikumi Nr.320
Latvijas augu šķirņu katalogs
https://likumi.lv/ta/id/26329-latvijas-augu-skirnu-katalogs 
Ministru kabineta noteikumi Nr.485 Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība  https://likumi.lv/ta/id/193115-biologiskas-lauksaimniecibas-uzraudzibas-un-kontroles-kartiba
Ministru kabineta noteikumi Nr.126 Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem https://likumi.lv/ta/id/273050-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem