Augu šķirņu aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti

 

Augu šķirņu aizsardzības likums

 

https://likumi.lv/ta/id/62175-augu-skirnu-aizsardzibas-likums
Ministru kabineta noteikumi Nr.173 Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā https://likumi.lv/ta/id/245301-noteikumi-par-valsts-nodevu-augu-skirnu-aizsardzibas-joma
Ministru kabineta noteikumi Nr.1229 Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi https://likumi.lv/ta/id/224315-noteikumi-par-skirnes-atskiriguma-viendabiguma-un-stabilitates-parbaudi
Ministru kabineta noteikumi Nr.716 Iesnieguma izskatīšanas un reģistrēšanas kārtība selekcionāra tiesību piešķiršanai https://likumi.lv/ta/id/142702-iesnieguma-izskatisanas-un-registresanas-kartiba-selekcionara-tiesibu-pieskirsanai
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/44/oj/?locale=LV
Padomes Regula (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1994/2100/oj/?locale=LV
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1768/95 ar ko īsteno noteikumus par izņēmumu lauksaimniecībā, kas paredzēts 14. panta 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A31995R1768