Saistītais ienākumu atbalsts par sertificētu sēklu ražošanu

MK noteikumi Nr. 198 Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem (https://likumi.lv/ta/id/341260-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem) paredz atbalsta maksājumu par sertificētas sēklas ražošanu.

Saistīto ienākumu atbalstu par sertificētu labības sēklu var saņemt, ja:

 • attiecīgajā platībā tiek audzēti kvieši (Triticum aestivum L., Triticum spelta L.), rudzi (Secale cereale L.), tritikāle (Triticosecale Wittm), mieži (Hordeum vulgare L.), auzas (Avena sativa L., Avena byzantina K. Koch, Avena nuda L.) un griķi (Fagopyrum esculentum Moench);
 • tiek izpildītas labības sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par labības sēklaudzēšanu, tostarp līdz nākamā gada 15. maijam iegūts šo noteikumu 22. pielikumā noteiktais attiecīgās sugas PB, B un C kategorijas sēklu apjoms vidēji saimniecībā no viena lauku apskatei pieteiktā hektāra;
 • kopējā ar labības sēklu apsēto lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par vienu hektāru un tā ir atbalsttiesīga ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta saņemšanai;
 • attiecīgā platība nav pieteikta citam saistītajam ienākumu atbalstam par platībām.

Saistīto ienākumu atbalstu par sertificētu stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām var saņemt, ja:

 • attiecīgajā platībā tiek audzēts pļavas timotiņš, pļavas auzene, hibrīdā airene, daudzziedu viengadīgā airene, sarkanā auzene, ganību airene, niedru auzene, pļavas skarene, kamolzāle, auzeņairene, sarkanais āboliņš, baltais āboliņš, austrumu galega, lucerna, bastarda āboliņš, facēlija, ragainie vanagnadziņi, zirņi, vīķi, lauka pupas, lupīna (saldā jeb dzeltenā, baltā vai šaurlapu) vai esparsete;
 • tiek izpildītas stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lopbarības augu sēklaudzēšanu, tostarp līdz nākamā gada 15. maijam iegūts vismaz šo noteikumu 22. pielikumā noteiktais attiecīgās sugas PB, B un C kategorijas sēklu apjoms vidēji saimniecībā no viena lauku apskatei pieteiktā hektāra;
 • kopējā stiebrzāļu un lopbarības augu lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par vienu hektāru un tā ir atbalsttiesīga ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta saņemšanai;
 • attiecīgā platība nav pieteikta citam saistītajam ienākumu atbalstam par platībām.

Saistīto ienākumu atbalstu par sertificētas sēklas kartupeļiem var saņemt, ja:

 • attiecīgajā platībā ir iestādīti pirmsbāzes, bāzes vai sertificētas kategorijas pirmās paaudzes sēklas kartupeļi;
 • tiek izpildītas kartupeļu sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kartupeļu sēklaudzēšanu, tostarp līdz nākamā gada 15. maijam iegūtas vismaz 10,3 tonnas vai attiecībā uz bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļautajām platībām vismaz 8,0 tonnas vidēji saimniecībā no viena lauku apskatei pieteiktā hektāra pirmsbāzes, bāzes vai sertificētas kategorijas sēklas;
 • kopējā sēklas kartupeļu aizņemtā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par vienu hektāru un tā ir atbalsttiesīga ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta saņemšanai.
22. pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 18. aprīļa
noteikumiem Nr. 198
Sertificētu sēklu minimālā ražība
Nr.

p. k.

Kultūraugu sugas t/ha Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļautās platības, t/ha
1. Stiebrzāles 
1.1. Pļavas timotiņš 0,29 0,20
1.2. Pļavas auzene 0,29 0,25
1.3. Sarkanā auzene 0,33 0,26
1.4. Daudzziedu viengadīgā airene 0,59 0,32
1.5. Hibrīdā airene 0,54 0,30
1.6. Ganību airene

0,57

0,27
1.7. Kamolzāle

0,12

0,10
1.8. Auzeņairene 0,43 0,25
1.9. Niedru auzene

0,37

0,26
1.10. Pļavas skarene 0,25 0,10
2. Tauriņzieži 
2.1. Sarkanais āboliņš 0,20 0,10
2.2. Baltais āboliņš 0,15 0,05
2.3. Lucerna 0,10 0,10
2.4. Austrumu galega 0,15 0,15
2.5. Bastarda āboliņš 0,10 0,05
2.6. Facēlija 0,05 0,05
2.7. Ragainais vanagnadziņš 0,05 0,05
2.8. Esparsete 0,25 0,15
3. Pākšaugi 
3.1. Zirņi 1,00 0,50
3.2. Lauka pupas 1,00 0,50
3.3. Lupīnas (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) 0,40 0,40
3.4. Vīķi 0,40 0,40
4. Labība 
4.1. Mieži, vasaras 1,50 1,00
4.2. Kvieši, vasaras 2,00 1,10
4.3. Auzas 1,85 1,00
4.4. Griķi 0,52 0,40
4.5. Tritikāle, vasaras 1,00 1,00
4.6. Kvieši, ziemas 2,50 1,30
4.7. Rudzi 1,70 1,00
4.8. Tritikāle, ziemas 1,70 1,00
4.9. Mieži, ziemas 2,20 1,20