Projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” demonstrējumi AREI Lauku dienās

Projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA) demonstrējumi Agrotesursu un ekonomikas institūta Lauku dienās

Lauku dienās interesentiem tika sniegta informācija par projektu lauka izmēģinājumiem un pētījumiem siltumnīcās, bija iespējams iepazīties ar dažādu tehnoloģiju un šķirņu demonstrējumiem dažādās saimniekošanas sistēmās, šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas izmēģinājumiem, notika arī dronu demonstrējumi lauku smidzināšanā un izmantošanā selekcijas procesa izmēģinājumu novērtēšanā, un diskusijas ar zinošiem profesionāļiem.  

Apmeklētāji tika iepazīstināti ar projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA) pirmā gada demonstrējumiem trīs izmēģinājuma vietās Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā, Priekuļu pētniecības centrā un Viļānu daļā. Projekta mērķis ir demonstrēt sojas audzēšanas iespējas Latvijas apstākļos, piemērojot dažādas sojas šķirnes, dažādus sējas laikus un nezāļu ierobežošanas iespējas.

11.jūlijā Lauku dienas Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā “Laukkopība no putna lidojuma”.

12. jūlijā Lauku dienas Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā “Mazinām laukaugu audzēšanas ekoloģisko pēdu”.

13. jūlijā Lauku dienas Agroresursu un ekonomikas institūta Viļānu daļā.

 

Lauku dienās projekta vadītāja Inga Jansone un galvenās izpildītājas Margita Damškalne,  Līga Auziņa un Inga Morozova demonstrējumu vietās informēja interesentus par demonstrējumā izvēlētajām šķirnēm, sējas laikiem un apstākļiem un pielietotajām metodikām demonstrējumu lauciņos. Projekta demonstrējumiem Lauku dienu ietvaros iepazinās vairāk kā 200 apmeklētāji.

 

Projekts: “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA, projekta nr. 22-00-A00102-000011)

īstenošanas periods: 01.01.2023 – 30.09.2025

īstenotājs: Agroresursu un ekonomikas institūts

vadītājs: Dr.agr. Inga Jansone

Finansēšanas avots: ZM/2022/11_ELFLA 10. lote

Atgādinājums sēklaudzētājiem – savlaicīgi informējiet uzraugošās iestādes par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi

Aicinām sēklaudzētājus laicīgi izvērtēt vai ir gaidāmas problēmas ar ražas novākšanu, un vai ir pamatotas bažas, ka ne visus sēklu laukus būs iespējams novākt un ne visa ievāktā raža izturēs sertifikācijas kritērijus.

Ja sezonas laika apstākļi bijuši ļoti nelabvēlīgi, aicinām sēklaudzētājus savlaicīgi informēt uzraugošās iestādes LAD un VAAD par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi un līdz ar to varētu būt problēmas iegūt sertificētu sēklu.

Šādos gadījumos lauksaimnieka pienākums ir veikt fotofiksāciju ar koordinātām un informēt par to LAD. Uzņemtajos attēlos ir nepārprotami jābūt pazīmēm, ka platība ir, piemēram, applūdusi un nav iespējams veikt atbalsta saņemšanai nepieciešamos darbus. Lauksaimnieka pienākums ir veikt apsaimniekošanas darbus tik, cik tas ir iespējams, ņemto vērā lauku stāvokli. Ja nav iespējams veikt nekādus apsaimniekošanas darbus, tad platība jāatsauc no atbalsta saņemšanas.

Dienests aicina šādu informāciju sūtīt, izmantojot LAD mobilo lietotni –  informāciju ar fotogrāfijām lietotnē var nosūtīt ātri un ērti. Mobilo lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Mobilā lietotne ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.

Tālrunis uzziņām: 67095000.

Tikai savlaicīga uzraugošo institūciju informēšana var pasargāt saimniecību no brīvprātīgā saistītā atbalsta sēklkopībā zaudēšanas vai pat soda sankciju piemērošanas.

Informācijas pieprasījums 2023

Augu šķirņu selekcionāru vārdā atgādinām, ka, saskaņā ar LR Augu Šķirņu Aizsardzības likumu, lauksaimniekiem, kuri savām vajadzībām pavairo aizsargāto šķirņu sēklas, jāinformē selekcionāri un par apsētajām platībām jāveic selekcionāru atlīdzību maksājumi.

2023.gadā Latvijas Sēklaudzētāju asociāciju par savām pārstāvētajām aizsargātajām kopā 242 šķirnēm ievākt informāciju un selekcionāru atlīdzības pilnvarojuši:

 • Agroresursu un ekonomikas institūts, APP
 • Aloja Agro, SIA
 • AmeLat group, SIA
 • Baltic Agro, SIA
 • Cers, SIA
 • Elagro Trade, SIA
 • Erki Oidermaa
 • Läntmannen Seed, SIA
 • Latvijas Šķirnes sēklas, SIA
 • Linas Agro, SIA
 • Scandagra Latvija, SIA
 • Syngenta Polska
 • VAKS kooperatīvā sabiedrība

 

Informāciju iespējams sniegt līdz 1.jūlijam aizpildot Informācijas pieprasījumu formu LSA mājaslapā www.seklaudzetaji.lv izmantojto saiti https://lsa.onlinetrader.lv/client_form/  vai aizpildot INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMA FORMU un skanētu nosūtot uz lsaseklas@inbox.lv, WhatsApp uz tālr.nr. 26312490 vai pa pastu uz Kareivju ielu 16-224, Talsi, LV-3201.

IZMANTO 5% atlaidi: ja līdz 1.jūlijam Informācijas pieprasījumu formu aizpildīsiet LSA mājaslapā www.seklaudzetaji.lv vai izmantojot šo saiti https://lsa.onlinetrader.lv/client_form/saņemsiet 5% atlaidi par jebkuras sugas aizsargātas šķirnes pašaudzētas sēklas izmantošanu.

 

 

Atbilde sniedzama par katru saimniecību/uzņēmumu, kur kopējā graudaugu, pākšaugu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sējplatība pārsniedz 20 ha un/ vai kartupeļu platība pārsniedz 3 ha.

Atbilde sniedzama arī, ja:

 • Sarakstā minētās šķirnes neesat izmantojis (sniedzot informāciju katrai sugai, kurai neesat izmantojis nevienu no sarakstā minētajām šķirnēm, izvēlieties atzīmi “Cita šķirne”) ,
 • Nezināt ko sējat jau gadu no gada vai šķirnes stipri sajaukušās (katrai platībai, kur šķirne nav identificējama, izvēlieties atzīmi “Cita šķirne”)
 • Esat sēklaudzētājs un maksājumus veicat saskaņā ar noslēgtajiem Licences līgumiem (LSA par Jūsu platībām, kurām ir līgumi pēc šķirņu pārstāvju apstiprinājuma, atlīdzību neaprēķina).

Atceraties, ka Jūsu samaksātās atlīdzības ir selekcionāru darba atalgojums, kas tiek izmantots jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu šķirņu radīšanai.

 

LABAS ŠĶIRNES IR LABAS RAŽAS PAMATS!

Papildus informācija:

 • Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 35.panta (1) daļu lauksaimniecības produkcijas ražotāji vai sēklu sagatavotāji pēc selekcionāra tiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma sniedz informāciju par aizsargātās šķirnes pavairošanas materiāla ražošanu, pavairošanu, sagatavošanu un pārdošanu.
 • Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 24. panta (4) daļu, pamatojoties uz šī informācijas pieprasījumā sniegto informāciju par aizsargāto laukaugu šķirņu pašaudzētās sēklas izmantošanu saimniecībā, Jūs apstiprināt, ka 2022. gadā izmantojat norādītās šķirnes sējai minētā platībā un piekrītat par šo šķirņu izmantošanu pavairošanas nolūkā selekcionāru tiesību īpašniekiem pārskaitīt atlīdzību.
 • Informācijai par saimniecību jāsakrīt ar datiem LR Uzņēmuma reģistra un Lauku atbalsta dienesta datu bāzēs.
 • Jūsu sniegtā informācija tiks salīdzināta ar Lauku atbalsta dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta un selekcionāru tiesību īpašnieku rīcībā esošo informāciju.
 • Šis nav nodokļu dokuments, un Jūsu sniegtā informācija būs pieejama tikai Jūsu audzēto šķirņu selekcionāra tiesību pārstāvjiem par selekcionāra tiesību izmantošanu. Informācija, kas klasificējama kā personas dati, tiks aizsargāta saskaņā ar LSA Privātuma politiku.
 • Latvijas sēklaudzētāju asociācija uzņemas juridisku atbildību par to, lai Jūsu samaksātā atlīdzība pilnībā nonāktu selekcionāru tiesību īpašnieku rīcībā.
 • Pārkāpumi informācijas sniegšanā vai norēķinoties par aizsargāto šķirņu izmantošanu, ir uzskatāmi par selekcionāra tiesību aizskārumu un ir sodāmi LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. Informācijas nesniegšana par aizsargātu šķirņu izmantošanu ir selekcionāra tiesību aizskārums un selekcionāram ir tiesības griezties tiesā Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

26.aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma diena

🌏26.aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma dienā Latvijas Sēklaudzētāju asociācija atgādina:

🍀arī  augu šķirņes ir intelektuālais īpašums

🍀selekcionāru tiesības ir viens no intelektuālā īpašuma veidiem

🍀par aizsargātu augu šķirņu pavairošanu selekcionāram pienākas atlīdzība

 

Uzziņai:
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kopš 2000. gada tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena.
Vairāk par 2023. gada Pasaules intelektuālā īpašuma dienu šeit https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Šķirne un sēkla kā viens no lauksaimnieku instrumentiem lauksaimnieciskās ražošanas virzībai uz ilgtspējīgu, Zaļā kursa prasību ietverošu saimniekošanu

ES lauksaimniecības politikas uzstādījumi – Zaļais kurss, kas ietver SEG emisiju samazināšanu, stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošanu, Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu.

Zaļā kursa ambiciozie uzstādījumi līdz 2030. gadam:

 • panākt 50 % pesticīdu lietošanas samazinājumu
 • 25 % no ES lauksaimniecības zemes tiek izmantota bioloģiskajai ražošanai.

SARAŽOT VAIRĀK – IZMANTOJOT MAZĀK RESURSUS

No prioritātes – ekonomiski izdevīga saimniekošanas pārejam uz videi draudzīgu saimniekošanu, īpašu uzmanību veltot videi draudzīgām tehnoloģijām, izmantojot pēc iespējas mazāk resursu, kur pirmsākums ir kvalitatīvas sēklas un šķirnes mērķtiecīga izvēle.

Eiropā stratēģijas “No lauka līdz galdam” ilgtspējīgā pārtikas sistēma pamatā balstās uz sēklas materiāla drošību, kvalitāti un daudzveidību. Lauksaimniekiem ir nepieciešams plašs klāsts kvalitatīva, dažādu augu sugu un šķirņu sēklas materiāls, kas piemērotas mainīgajiem klimatiskajiem asptākļiem. Izmantojot jaunās selekcijas metodes būs iespēja veiksmīgāk nodrošināt ilgspējīgu pārtikas ražošanas ķēdi. Selekcijas procesā veidojot jaunas un mainīgo klimata apstākļu drošas augu šķirnes, kas būtu sausuma vai pārlieku mitruma, slimību un kaitēkļu noturīgas, spēlēs galveno lomu tieši ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībā, kas nodrošinās lauksaimnieku vajadzības un samazinās to atkrību no augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un spēs radīt pārtikas sistēmu daudz elastīgāku un stabilāku, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu saimniekošanu. Augu selekcijas integrācija klimata pārmaiņu stratēģijās ir viens no labākajiem ceļiem virzībā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu.

Selekcijas un sēklkopības nozares un to pārstāvošās LSA pamatuzdevums ir veicināt pārbaudītu šķirņu un kvalitatīva sēklas materiāla izmantošanu un pieejamību. 

Ekspertu grupa 2023.gada sākumā izstrādājuši SVID analīzi – lasīt šeit — ŠĶIRNE un SĒKLA – INSTRUMENTS LAUKSAIMNIECISKĀS RAŽOŠANAS VIRZĪBAI UZ ILGTSPĒJĪGU, ZAĻĀ KURSA PRASĪBU IETVEROŠU SAIMNIEKOŠANU

 

LSA ikgadējās kopsapulces – semināra atskats

2023. gada 23.martā Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra telpās Zinātnes ielā 2, Priekuļu pagasta Cēsu novadā un attālināti notika

LSA ikgadējā kopsapulce – seminārs

🚩Saskaņā ar LSA Statūtu 5.7. punktu sapulce bija tiesīga izlemt visus darba kārtībā ietvertos jautājumus. Tika apstiprināts Ziņojums par aktivitātēm  2022.gadā un plānoto 2023. gadā, apstiprināts 2022.gada faktisko un 2023.gada plānoto ienākumu un izdevumu kopsavilkums, Revīzijas komisijas atzinums un LSA Gada pārskats par 2022.gadu. Prezentācija “LSA aktivitātes 2022 un plāns 2023” apskatāma šeit.

🌱Semināra daļas aktualitātes:

 • Šķirnes un sēklas nozīme ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību – A.Rūtenberga-Āva, LSA. Prezentācija apskatāma šeit.
 • Sēklu sertifikācija un aprite 1993-2022 –  Liena Jaunzeme, VAAD Sēklu kontroles departaments. Prezentācija apskatāma šeit.
 • Likumdošanas izmaiņas sēklu un šķirņu aprites jomā –  Ineta Jēkabsone, ZM Lauksaimniecības resursu nodaļa. Prezentācija apskatāma šeit.
 • Sustainable seeds treatment methods in Scandinavian countries – Jolanta Pilione, ThermoSeed Global AB. Prezentācija apskatāma šeit.

Liels paldies Agroresursu un ekonomikas institūta un Priekuļu pētniecības centra vadībai par uzņemšanu un viesiem par sagatavotajām interesantajām prezentācijām! 👌

✅Kopsapulces-semināra norises fotoattēli I.Dimante, A.Rūtenberga-Āva un I.Muceniece

Veiksmīgu pavasara sezonu! 🌈

Kopsapulce – Seminārs

Aicina Jūs piedalīties LSA ikgadējā seminārā –  kopsapulcē

2023.gada 23.martā Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā

Dalībnieku reģistrācija  un rīta kafija no plkst.10.30

 

Saskaņā ar Statūtiem Asociācijas biedriem ir tiesības kopsapulcē piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (Zoom platformā). Biedriem, kuri piedalās attālināti ir tiesības izteikties un uzdot jautājumus rakstiski čata sadaļā vai paceļot roku un ieslēdzot video kameru un balsot par lēmumu projektiem, kas tiks ievietoti čata sadaļā. Pieslēdzoties un balsojot attālināti dalībniekam jānorāda Vārds Uzvārds un pārstāvētā biedra organizācijas nosaukums. Biedrs, kas piedalās kopsapulcē attālināti, ir pielīdzināts klātesošajam dalībniekam un ierakstāms klātesošo biedru sarakstā.

 

Esiet visi  ļoti gaidīti! Lūdzam savu dalību sapulcē apstipriniet līdz  20. martam  pa tālruni  26312490  vai e-pastā: lsaseklas@inbox.lv, norādot plānoto dalības veidu – klātienē vai attālināti.

 

 

 

 

Pasākuma plāns:

11.00 Informatīvais semināra atklāšana  – LSA valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva
  Šķirnes un sēklas nozīme ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību – Anda Rūtenberga-Āva

VAAD aktualitātes

Aktuālais sēklu un šķirņu aprites likumdošanā  –  ZM Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece Ineta Jēkabsone

Sustainable seeds treatment methods in Scandinavian countries – ThermoSeed Global AB pārstāve Jolanta Pilione

13:20 Iepazīšanās ar AREI PPC (40 min)
14.00 Pusdienu pauze
15:00 Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas kopsapulce   – Ilze Muceniece
  Ziņojums par LSA aktivitātēm, 2022. gada pārskata apstiprināšana, plānotais 2023. gadā  – Anda Rūtenberga -Āva,  Ilze Muceniece
  Izmaiņas LSA biedru sastāvā , diskusija par dzirdēto un  citi jautājumi  – Ilze Muceniece
Pasākuma noslēgums ap 16.00

 

 

 

Kam lielāka nozīme augstākas produktivitātes sasniegšanā – Agrotehniskajiem pasākumiem vai šķirņu selekcijai?

Pieaugot iedzīvotāju skaitam, mainoties klimatam, mainoties uztura paradumiem, un virzoties uz ražošanas ilgtspējas palielināšanu, ir skaidrs, ka jādomā par kultūraugu ražības celšanu.

Ražības celšanā varam izdalīt divas sastāvdaļas: augu ģenētikas uzlabošana (labāku šķirņu selekcija) un agrotehniskie pasākumi (mēslošanas un augu aizsardzības tehnoloģijas, augsnes sagatavošanas un sēkumu kopšanas tehnika, utt.).  Dažadi pētījumu projekti pierādījuši, ka līdz noteiktam ražas līmenim agrotehniskie pasākumi var nodrošināt aptuveni 50 procentus no ražas pieauguma, bet otru pusi nodrošina augu ģenētiskā uzlabošana (šķirņu selekcija). Taču, ja vēlamies ražas līmeni vēl kāpināt, nelīdzēs palielināta mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu pielietošana. Izšķiroša loma šeit būs selekcionāru veiktajai augu ģenētikas uzlabošanai – jaunu šķirņu veidošanai.

NIAB institūta 2008. gada pētījumā tika aplūkota kviešu, miežu un auzu raža pēdējo sešu gadu desmitu laikā. Tika pārbaudīti 300 šķirņu ražas dati no 3600 izmēģinājumiem un savāktas 53 tūkst. datu vienības. Laika posmā no 1947. līdz 1986. gadam ap 50% ražas pieauguma varēja attiecināt uz agrotehniku. Taču kopš 1982. gada aptuveni 90 procentus no visa ražas pieauguma noteica jaunu šķirņu ieviešana, kā rezultātā raža pieauga no 5t/ha līdz 8t/ha.

Augu selekcija ļauj mums pielāgot augus un attīstīt jaunas augu šķirnes, lai varētu saglabāt un palielināt produktivitāti, vienlaikus uzlabojot produktu kvalitāti, pielāgojoties mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem un tirgus prasībām. Augu selekcija ir būtiski veicinājusi augkopības ietekmes uz vidi samazināšanu, produktu daudzveidības palielināšanu un lauksaimniecības ekonomiskās situācijas uzlabošanos.

Jaunu augu šķirņu selekcijai ir ļoti liela nozīme gan lauksaimnieku, gan arī tirgus un patērētāju prasību apmierināšanā. Laukaugu selekcijai ir milzīga nozīme esošo un nākamo paaudžu nodrošināšanā ar ilgtspējīgu augstvērtīgas pārtikas apgādi. Bez selekcionāru darba augu šķirņu selekcijā, mums nebūtu ne produktu daudzveidības, ne kvalitātes.

 

Fragments no Europeanseed 2023.gada 14.februārī publicētā raksta “Seed Sector Myths”. Pilnu rakstu iespējams izlasīt šeit:https://european-seed.com/2023/02/seed-sector-myths/?utm_campaign=European%20Seed%20Story%20Of%20The%20Week&utm_medium=email&_hsmi=246576990&_hsenc=p2ANqtz-8eYDyYBiDrEKPGGRN17joV5J3U0LM6M7Aaok-D4PeS2-vSaQCYfGedDgfeDXMphow5mT5vMmi4sSrA-fsas0h6GF9uhNcNaFPFAlL5W__MF7udFE8&utm_content=246576990&utm_source=hs_email 

Bioloģiskajā ražošanā jāizmanto bioloģiskas izcelsmes sēklas un pavairošanas materiāls

Priecīgus svētkus!

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas vārdā pateicamies par sadarbību un atbalstu

valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva

izpilddirektore Ilze Muceniece

2022.gada decembrī