Seminārs ES Zaļais kurss Latvijas lauksaimniecībā un sēklu nozarē apskats

Semināra apskats

23.novembrī notika LSA organizēts  virtuāls seminārs “ES Zaļais kurss Latvijas lauksaimniecībā un sēklu nozarē”,  kurā nozares uzņēmēji, nozares eksperti un politikas veidotāji meklēja atbildes uz jautājumiem, kā ES Zaļais kurss un tā īstenošanai plānotās aktivitātes varētu tikt ieviestas Latvijas ražojošo sēklaudzēšanas un citu nozaru saimniecībās.

Zemnieku Saeimas lauksaimniecības eksperte Iveta Grudovska sniedza īsu ieskatu par ES Zaļā kursa mērķiem un izaicinājumiem, vērtējot arī lauksaimnieku ieguvumus un sagaidāmos draudus uzņēmējdarbībai šīs politikas īstenošanas laikā.

Selekcionāru pārstāvis Dzintars Jaks (SIA Lantmannen Seed) iepazīstināja ar Eiropas Sēklu asociācijas ikgadējā kongresā dzirdētām atziņām par laukaugu selekcija devumu lauksaimnieciskā ražošanā,  par izaicinājumiem jaunu selekcijas metožu, t.sk., genomu rediģēšanas tehnoloģiju,   ieviešanā un bažām, vai šķirnes kā ražošanas resurss arī nākotnē spēs kompensēt ražības samazināšanās riskus, kas skars lauksaimniekus pārejas periodā, ieviešot ES jaunās vides  un klimata stratēģijas.

Sēklkopības nozares eksperts Mārtiņš Flaksis (SIA Krastmaļi Sēklas) dalījās zināšanās par šķirņu un audzējamo sugu mērķtiecīgu izvēli videi draudzīgākā saimniekošanā, par šķirņu maisījumiem un citām praksēm, jaunām agrotehnoloģijām, kas pamazām ienāk saimniecībās un tiek testētas arī citviet Eiropā.

Situāciju bioloģiskajā sēklkopībā un izaicinājumus, kas šo sektoru sagaida tuvākā nākotnē raksturoja Jānis Sietiņsons (z/s Kalna Smīdes 1). Tiešai bioloģisko sēklkopībā tuvāko gadu laikā jāpanāk visstraujākā attīstība, lai sekotu ES plāniem palielināt bioloģiski sertificētās lauksaimniecības zemes platības līdz 25% no visām lauksaimniecības zemēm.

Savā ikdienas pieredzē video stāstos dalījās lauksaimnieki – sēklaudzētāji  Sergejs Kataņenko (SIA Uzvara  Lauks),  Aldis Ločmelis (z/s Kotiņi), Jānis Dzenis  (z/s Kalnavoti) un  Mārtiņš Flaksis (z/s Krastmaļi).  Katrs no šiem spēcīgajiem uzņēmumiem stāstīja par izvēlētajiem atšķirīgajiem vidi saudzējošajiem un resursu taupošajiem risinājumiem savas saimniekošanas praksē.

Klimata neitralitātes politika, ko ikdienā vairāk izjūtam kā prasības SEG emisiju mazināšanai, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi un citi ES KLP stratēģiskie plāni būtiski izmaina arī nosacījumus, lai lauksaimnieki no 2023. gada saņemtu ES lauksaimniecības atbalsta  maksājumus.  35% attīstības budžeta un 25% tiešo maksājumu tiks virzīti pasākumiem vides un klimata jomā.  ZM  Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktors Zigmārs Ķikāns iepazīstināja ar plānotajiem KLP atbalsta pasākumiem vides un klimata jomā, kas būtiski atšķiras no tiem, kurus lauksaimnieki īstenojuši līdz šim.

Galvenās atziņas

ES Zaļais kurs ir izaicinājums visai lauksaimniecībai un tikai pašu lauksaimnieku izvēlē ir risinājumi, kā sabalansēt līdzšinējo  un jauno saimniekošanas praksi saimniecībās. Latvijā jau šobrīd ir daudzi pozitīvi piemēri, no kuriem mācīties un gūt iedvesmu. Dažreiz jaunais ir vien labi aizmirsts vecais.

Rūpēs par cilvēku dzīves kvalitāti, vides un klimata izaicinājumiem ES zaļais kurss rosina  pasākumus, t.sk, sintētiskā mēslojuma, augu aizsardzības līdzekļu būtisku ierobežošanu, bioloģiskās saimniekošanas paplašināšanu praksē. Kā pie šādiem nosacījumiem saglabāt saimniecību ražot un konkurēt spēju, vēl joprojām diskutē gan valstu , gan ES mērogā.  Skaidrs, ka laba lauksaimniecības prakse – augseku dažādošana, emisiju samazināšana u.c. uzdevumi nav iedomājama bez lielākas laukaugu sugu daudzveidības ieviešanas saimniecībās un mērķtiecīgas šķirņu izvēles. Tāpēc sējuma produktivitātei, veselīgumam, efektīvai barības vielu izmantošanai, stresa noturībai jākļūst par līdzvērtīgiem šķirņu izvēles kritērijiem. Lai ieviestu saimniecībās jaunu pieeju tehnoloģiju izvēlē pieaug zināšanu, pieredzes apmaiņas un saimnieku, konsultantu un pētnieku  sadarbības nozīme.

ES stratēģiskais mērķis ir palielināt bioloģiski apsaimniekotās platības līdz 25% 2030. gadā, bet jaunā bioloģiskās lauksaimniecības regula pieprasa, lai līdz 2036. gadam bioloģiskajā praksē tiktu izmantotas tikai bioloģiski ražots sēklas materiāls. Tas ir liels izaicinājums arī Latvijas bioloģiskās sēklkopības sektoram, kas šobrīd ir tikai savas attīstības sākumā un ir izšķiršanās priekšā – attīstīt sēklu ražošanu Latvijas uzņēmumos vai nodot sektoru ārvalstu sēklu ražotāju rokās. Nozares attīstība Latvijā nav iedomāja bez nacionālā rīcības plāna pārejas periodā un valsts atbalsta. Šobrīd ne valsts, ne ES atbalsta pasākumu plānā bioloģiskai sēklkopībai nav plānots īpašāks atbalsts par to, kas pieejams visiem lauksaimniekiem. Tādēļ ir pamatotas bažas, vai Latvijā tiks izveidots  konkurētspējīgs vietējo bioloģisko sēklaudzētāju tīkls.

Semināra ieraksts apskatāms šeit

Gan semināra sagatavošanas laikā, gan ekspertu ziņojumi sniedza daudz noderīgas informācijas un atziņas Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas tālākam darbam. Īpaši augstu vērtējam semināram iegūto informāciju par saražotajām bioloģiskajām sēklām un arī pašu bioloģisko sēklaudzētāju viedokļus. Turpināsim informācijas analīzi un izmantosim to, lai sniegtu ieguldījumu bioloģiskās sēklaudzēšanas attīstības veicināšanai. Paldies ekspertiem, Zemkopības ministrijai, VAAD un bioloģiskās sertifikācijas institūcijām par atsaucību informācijas sniegšanā!

Ar LSA ierosinājumiem  bioloģiskās sēklkopības sektora attīstīšanai Latvijā varat iepazīties šeit

Selekcija piedāvā risinājumus nākotnes lauksaimniecības problēmām

Augu selekcijai ir liela atbildība. Viens galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt lauksaimniekiem atbildes uz klimata pārmaiņu izaicinājumiem, kā arī samazināt pesticīdu, mēslojuma un citu lauksaimniecības resursu izmantošanu laukos, tajā pašā laikā saglabājot un palielinot ražu.

Augu selekcija pēdējo 20 gadu laikā ir palielinājusi ražu ik gadu par 1,16 procentiem visiem galvenajiem ES audzētajiem laukaugiem. Turklāt, neattīstot jaunas kultūraugu šķirnes, mūsdienās visā pasaulē būtu nepieciešami papildus 50 miljardi kubiklitru ūdens.

Globālo pārmaiņu ietekmē selekcionāri turpina darbu pie tā sauktajām zemu ieguldījumu šķirnēm, kuras samazina vai minimāli izmanto lauksaimniecības resursus.

Vairāk lasiet European Seed Septembra žurnālā https://european-seed.com/2021/09/the-world-in-transition-kws-offers-solutions-for-the-agricultural-challenges-of-the-future/

Ko sēt?

Jebkuras sugas audzēšanas rekomendācijās līdzās augsnes sagatavošanai, mēslošanai, augu aizsardzībai un citām agronomiskām zināšanām uzmanība jāpievērš šķirņu izvēlei un sēklas kvalitātei. Zinātnieku aprēķini rāda, ka sējuma ražība par 30-50% ir atkarīga no sekmīgi izvēlētas mēslošanas un augu aizsardzības sistēmas. Savukārt šķirnes ģenētiskais potenciāls var ietekmēt gala rezultātu vēl par 10 līdz 25%. Uzsvars gan tiek likts uz vārdiem – ģenētiskais potenciāls. Iegūt potenciālam līdzvērtīgu ražu būs iespējams vien ar pareizas agrotehnikas palīdzību, radot apstākļus, lai šķirne varētu parādīt visas savas labās īpašības. Svarīgi ir izvēlēties šķirni, kas konkrētajos augsnes un klimata apstākļos, spēj savu potenciālu parādīt. 

Katru gadu pirkt jaunu sēklu vai sēt pašaudzētu? 

Darbojoties saimniecībā ar vairākām sugām vai vairākām šķirnēm, nav viegli nodrošināt ražas nesajaukšanos.  Tas var notikt sējas vai ražas novākšanas laikā, kaltēšanas procesā, vai arī uz lauka no priekšauga pārziemojušajām sēklām. Problēma pašaudzētās sēklas sagatavošanā var radīt arī grūti atdalāmu, invazīvu nezāļu savairošanās, kaitīgo organismu izplatīšanās no lauka uz lauku. Tas var prasīt ievērojami lielākus izdevumus specifisku augu aizsardzības līdzekļu iegādei daudzu nākamo gadu garumā un samazināt Jūsu saimniecības rentabilitāti. Visi šie apstākļi noved pie pašražotās sēklas kvalitātes neatgriezeniskas pazemināšanās, no kā cieš arī sējumu ražotspēja. Tāpēc svarīgi regulāri plānot pakāpenisku sēklas materiāla atjaunošanu. 

Ja vēlies iegādāties jaunu šķirni, izvērtē, cik piemērota tā ir Tavas saimniecības ražošanas apstākļiem – vai varēsi savlaicīgi novākt, vai agroklimatiskie apstākļi un augsnes īpašības atbilst šķirnes prasībām. Izvērtē kāda sēklas kategorija Tev ir piemērotākā, un pirms pirkuma pieprasiet sēklas pārdevējam uzrādīt sēklas kvalitāti apliecinošus dokumentus – etiķetes. Vairāk lasi rakstā ATGĀDINĀM UN LŪDZAM PIEVĒRST UZMANĪBU!

Tātad Tev ir tiesības izmantot sējai savā saimniecībā daļu no izaudzētā ražas materiāla, bet vienmēr ir jāizvērtē, vai saimniecības infrastruktūra varēs nodrošināt vismaz minimālās prasības sēklas sagatavošanai – ražas attīrīšanu, uzglabāšanu, kodināšanu u.c. darbības, bez kurām nav iedomājama sēklas materiāla kvalitātes uzturēšana. Tāpat jāatceras, ka šķirne, neatkarīgi no ataudzējuma gada, ir intelektuālais īpašums un tās izmantošanu pavairošanai var ierobežot Augu šķirņu aizsardzības likums. Tāpēc noskaidro vai šķirne, kuru audzē, ir vai nav aizsargāta! Vairāk lasi rakstu ŠĶIRNE.

Ko nekādā gadījumā NEDRĪKST 

Ņem vērā – šķirnēm, kurām ir aizsargātas selekcionāra tiesības Latvijas teritorijā vai visā ES kopienā, ražas produktu izmantošanai pavairošanai nepieciešama šķirnes selekcionāra tiesību īpašnieka atļauja. To lauksaimnieks var saņemt, noslēdzot licences līgumu ar šķirnes selekcionāru vai selekcionāra tiesību pārstāvi. 

Augu šķirņu aizsardzības likums 24.pantā paredzēti izņēmumi par labu lauksaimniekiem, jo dažas plašāk audzētās laukaugu sugas – auzas, miežus, rudzus, tritikāli, mīkstos kviešus, kartupeļus, ripsi un rapsi, dzelteno lupīnu, lucernu, zirņus, lauka pupas, sējas vīķus un eļļas linus, ir atļauts pavairot saimniecībā savām vajadzībām (izņemto hibrīdās un sintētiskās šķirnes) bez licences līguma. Vienlaikus jāatgādina, ka visu pārējo iepriekš neminēto sugu, piemēram, griķu, kaņepju, šķiedras linu, šaurlapu lupīnas, sojas, āboliņu un stiebrzāļu ražas materiāla izmantošana pavairošanai savas saimniecības vajadzībām bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas, jeb Licences līguma, ir AIZLIEGTA.

Tāpat saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu nav atļautapašaudzētas sēklas” tirdzniecība vai nodošana izmantošanai sējai ārpus savas saimniecības. Lauksaimniekam jāatceras, ka pārkāpums ir arī ražas produktu – nesertificēta sēklas materiāla iegāde/iemainīšana un izmantošana sējai savā saimniecībā.  

REKOMENDĒJAM sēklas materiālu atjaunot vismaz reizi 4 – 6 gados, objektīvi izvērtējot riska faktorus, kas apdraud konkrētas sugas ražas produktu kvalitāti (sajaukšanās, kaitīgo organismu – slimību, vīrusu izplatība, grūti atdalāmu nezāļu savairošanās u.c.)

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS 2021

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija pēc pilnvarojuma šogad pārstāv 13 zemāk minēto selekcionāru tiesību īpašniekus vai to pārstāvjus:

 • Agroresursu un ekonomikas institūts, kontaktpersona S.Zute (t.29265347)
 • Aloja Agro, kontaktpersona L.Jefimova (t.25753570)
 • Baltic Agro, kontaktpersona A.Siliņa (t.29253002)
 • Cers, kontaktpersona A.Bartuševica (t.29295712)
 • Elagro Trade, kontaktpersona L.Ķemlere (t.29138167)
 • ERKI OIDERMAA (t.+3725221659)
 • Läntmannen Seed, kontaktpersona Dz.Jaks (t.29106120)
 • Latvijas Šķirnes sēklas, kontaktpersona I.Gūtmane (t.29889491)
 • Linas Agro,  kontaktpersona D.Kazlauska (t.26475109)
 • Scandagra Latvia, kontaktpersona: Z.Miltiņa (t.26151383)
 • Syngenta Polska, kontaktpersona: A.Leitis (t.26111176)
 • VAKS kooperatīvā sabiedrība, kontaktpersona: Dz.Brokāne (t.26106161)
 • AmeLat Group,  kontaktpersona: A.Rūtengerga-Āva (t.29161803)

Lauksaimnieka pienākums ir:

 

 • izprast savus pienākumus pret selekcionāru, audzējot savā saimniecībā aizsargātu laukaugu šķirnes (skatīt Augu šķirņu aizsardzības likuma 3. nodaļu)
 • novērtēt, kādas šķirnes tiek audzētas saimniecībā un vai tās ir Informācijas pieprasījumā minēto šķirņu sarakstā;
 • novērtēt, cik daudz platību apsētas ar pirktu sēklu, cik ar pašaudzētu;
 • aizpildīt un iesniegt šeit Informācijas pieprasījumu;
 • pēc LSA nosūtītā maksājuma dokumenta, apstiprināt datu pareizību un savlaicīgi veikt šķirnes autoratlīdzības maksājumu.

Šķirni sarakstā iekļauj tikai tad, ja

 • šķirne ir Latvijā vai visā Eiropā reģistrētā kā aizsargāta šķirne;
 • tā minēta selekcionāra vai šķirnes pilnvarotā pārstāvja  pilnvarojumā LSA.

ATCERIES: Nomaksātā  šķirnes autoratlīdzība ir Jūsu devums  jaunu šķirņu selekcijai  – atbalsts selekcionāriem un ieguldījums arī Jūsu saimniecībā.

Labas šķirnes ir labas ražas pamats! 

 

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU VAR AIZPILDĪT ŠEIT

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze Router

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze tika izstrādāta un atvērta 2021.gada martā ES projekta LIVESEED ietvaros. Tās mērķis ir ES dalībvalstīm un sēklu piegādātājiem radīt plašāku informāciju par pieejamo bioloģisko sēklu piedāvājumu un palielināt bioloģisko sēklu piedāvājumu ES dalībvalstīs un Šveicē.

Router Eiropas bioloģisko sēklu datu bāzi iespējams atvērt šeit

 

 

Datubāze ļauj sēklu piegādātājiem pārvaldīt piegādes visās ES dalībvalstīs un Šveicē no viena konta. Reģistrētie sēklu piegādātāji var augšupielādēt informāciju par savu pieejamo bioloģisko sēklu piegādi un norādīt valstis, uz kurām var piegādāt individuālos piedāvājumus.

Kad sēklu piegādātājs pieprasa piedāvājuma iekļaušanu valsts datubāzē, kompetentā iestāde saņem paziņojumu, lai pārbaudītu sēklu piegādātāja sniegto informāciju. Pēc tam kompetentā iestāde var pievienot piedāvājumu savai valsts datubāzei. Sēklu piegādātājiem arī turpmāk būs iespēja ziņot par savu sēklu piegādi tieši valsts datu bāzes administratoram un tādējādi izteikt piedāvājumus.

Eiropas datubāzes izmantošana nav obligāta, to sēklu piegādātāji var brīvi izmantot informējot par savu pieejamo bioloģisko sēklu piegādi. Šai datubāzei ir tikai informatīvs raksturs un tiesības lūgt izsniegt individuālas atļaujas konvencionālās sēklas izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā ir tikai pamatojoties uz informāciju nacionālajās sēklu datubāzēs.

Datu bāzes funkcijas:

Sēklu piegādātāji var pārvaldīt savus bioloģisko sēklu piedāvājumus ES dalībvalstīm vai Šveicei.

Dalībvalstu un Šveices atbildīgās iestādes var pieteikties, izmantojot lietotāja vārdu, kuru nosūtījis Eiropas maršrutētāju datu bāzes administrators. Jūs varat apskatīt, pieņemt vai noraidīt jūsu valstij atbilstošus piedāvājumus un eksportēt tos uz savu nacionālo datu bāzi.

Vietnes apmeklētāji, kas meklē bioloģiskās sēklas, var meklēt pieejamos kultūraugus un piegādātājus dažādās valstīs.

 

Plašāka informācija atrodama šeit:

Ceļvedis pakalpojumu sniedzējiem 

Norādījumi iestādēm 

Apmācība pakalpojumu sniedzējiem 

Apmācība iestādēm

Apmācība apmeklētājiem

Saites uz ES dalībvalstu un Šveices bioloģisko sēklu nacionālajām sēklu datubāzēm:

AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE , CH, UK-GB, UK-NI

Saites uz ES komisijas noteikumiem un vadlīnijām par bioloģisko lauksaimniecību: Informācija par bioloģisko lauksaimniecību

Video angļu valodā par Eiropas bioloģisko sēklu datu bāz – Router, jeb RDB  https://www.youtube.com/watch?v=HPiwR7APXKI

 

 

 

Latvijas sēklaudzētāju asociācijas 24. kopsapulce

Informācijai

Saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra informāciju – ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kā arī nodrošināt biedrību darbības nepārtrauktību, biedrības biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē gan klātienē, gan attālināti. Valdei pēc savas iniciatīvas ir tiesības noteikt, ka biedru kopsapulce notiek tikai elektroniski.  Tāpat biedram ir tiesības balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem pirms sapulces, nododot savu balsi biedrībai rakstveidā, tostarp elektroniskā formātā. Visi biedri, kuri piedalījušies sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī tie, kuri nodevuši savu balsi pirms sapulces, uzskatāmi par klātesošiem sapulcē un ierakstāmi klātesošo biedru sarakstā.

Ir izsūtīta Balsojuma veidlapa un Gada pārskata dokumenti. Tiekat aicināti iepazīties ar pārskata dokumentiem un aizpildīt Balsojuma veidlapu. Parakstītu un ieskanētu vai parakstītu ar drošu elektronisko  parakstu Balsojuma veidlapu jānosūta LSA uz e-pastu lsaseklas@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 19.maija plkst. 12.00.

Ja būsiet atdevis savu rakstveida balsi pirms kopsapulces, Jums nekavējoties pēc balsojuma saņemšanas tiks nosūtīts balsojuma apstiprinājums. Protams, ka tas, ka būsiet nodevis savu balsi pirms sapulces, neliedz Jums piedalīties un balsot tiešsaistes sapulcē elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā Jūsu iepriekš nodotais balsojums netiek ņemts vērā.

 

Sapulces norises laiks:  2021. gada 20.maijā,  tiešsaistē plkst. 10.00 – 13.00 
Reģistrēšanās no 9.45

Darba kārtība:

10.00   Biedru kopsapulce

 • Kopsapulces atklāšana, protokolista un balsu skaitītāju apstiprināšana
 • Valdes ziņojums par 2020.gada aktivitātēm un plānu 2021.gadam, A.Dronka, I.Muceniece;
 • Ziņojumu par 2020.gada finanšu izlietojumu un plānoto ienākumu un izdevumu kopsavilkumu 2021.gadam, Muceniece;
 • Revīzijas komisijas ziņojums par LSA gada pārskatu, Ē.Freimane;
 • Biedra kandidāta iesnieguma izskatīšana, biedru naudu apmērs, diskusijas, citi jautājumi, I.Muceniece;

11.30 Seminārs par aktualitātēm sēklkopībā, šķirņu aizsardzībā un lauksaimniecībā

 • VAAD aktualitātes sēklaudzēšanas jomā, Daiga Bajale, VAAD, ;
 • Sēklaudzēšanas likumdošanas aktualitātes, Ineta Jēkabsone, ZM;
 • Elektroniskās lauku vēstures – iespējas, izstrāde, ieviešana, Anitra Lestlande, VAAD;

Sanāksmei aicinām pievienoties ar Microsoft Teams meeting
LSA biedru kopsapulce 20.05.2021.
Laiks: ceturtdiena, 2021. gada 20. maijs 10:00:00 Austrumeiropas vasaras laiks

Pievienošanās saite BIEDRIEM TIKS NOSŪTĪTA E-PASTĀ

UZMANĪBU! Pieslēdzoties, lūgums, nomainīt Jūsu Microsoft Teams lietotājvārdu uz Jūsu vārdu uzvārdu un pārstāvēto organizāciju, lai reģistrācijas lapā un balsojumā būtu iespējams Jūs identificēt.

UZ TIKŠANOS!!!

Atgādinām – sēklas kvalitāti apliecina ETIĶETE!

Valsts Augu aizsardzības dienests no 2020.gada vairs neizsniedz sēklu SERTIFIKĀTUS. Pastāv divu veidu dokumenti sēklu kontroles jomā – ETIĶETES uz iepakojuma un SĒKLU NOVĒRTĒŠANAS REZULTĀTI.

Tikai ETIĶETE apliecina, ka sēklas partija ir pilnībā novērtēta likumdošanā noteiktajā kārtībā un tā 100% atbilst visiem sēklas kategorijai atbilstošajiem kvalitātes kritērijiem. Katrai sēklas iepakojuma vienībai jābūt piestiprinātai etiķetei.

Sēklu novērtēšanas rezultāti norāda, ka sēklas pārtikas sertifikācija nav pabeigta vai nevar tikt pabeigta. Sēklu kontrole parasti tiek veikta tikai pēc kāda noteikta rādītāja – visbiežāk  – dīdzības pārbaudei, bet izsniegtie kontroles rezultāti neapliecina:

 • sēklas piederību konkrētai šķirnei,
 • nesniedz informāciju, kāda ir šķirnes tīrība (vai sēklu partijā nav citu sugu/šķirņu sēklu piemaisījumi),
 • nesniedz informāciju, kāda ir sēklu tīrība (vai sēklu partijā nav nezāļu, piem., vējauzu, lāčauzu, rudzu smilgas vai citu bīstamu nezāļu sēklas).

Pirms iegādājies sēklu, pārliecinies vai audzētājs/tirgotājs reģistrēts VAAD sēklaudzētāju reģistrā.  Datubāze šeit. http://registri.vaad.gov.lv/reg/seklaudzetaji.aspx 

Izvērtē kāda sēklu kategorija ir piemērotākā tieši Tavām vajadzībām.

Tirgū pieejamas dažādas sēklu kategorijas, kur noteikumi katrai paredz noteiktu skaitu nezāļu un citu sugu piejaukumu.

Kādas kategorijas ir labībām, kartupeļiem un kādiem mērķiem pamatā katra kategorija paredzēta, kādus piejaukumus tā pieļauj

Strīdu gadījumā iespējams saņemt pakalpojumu – Vidējā sēklu parauga ņemšana, analīžu veikšana un etiķešu izgatavošana. Jebkurš lauksaimnieks var iesniegt VAAD Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā vai tās filiālēs sēklu paraugu, lai noteiktu sēklu kvalitatīvo īpašību rādītājus – sēklu analītisko tīrību, citu augu sēklu piemaisījumu, dīgtspēju, dzīvotspēju, mitruma saturu, kaitēkļu invāziju, 1000 sēklu masu, vējauzas klātbūtni, sēklu veselīgumu.
Iespējams veikt arī sēklu maisījumu analīzi (noteikt sugu procentuālo sastāvu un dīgtspēju).

Pirms iegādājaties sēklas, pieprasiet sēklas pārdevējam uzrādīt sēklas kvalitāti apliecinošus dokumentus! Tikai tā pasargāsiet savas saimniecības laukus no nepatīkamiem “pārsteigumiem”.

Bioloģiskās sēklaudzēšanas tendences un mērķi

Bioloģiskās lauksaimniecības sēklkopības ekspertu 2020.gada decembra sanāksmes informācija no VAAD

 

LABĀ ZIŅA: Pēdējo 10 gadu laikā strauji audzis gan bioloģisko sēklaudzētāju skaits, gan saražotie sēklu apjomi.

Bioloģisko sēklaudzēšanas saimniecību skaits

Datubāzē ievietotais sēklas apjoms , t

Tomēr bioloģisko sēklu pieprasījums ir vairākkārt lielāks par bioloģiski saražotās sēklas apjomiem šobrīd.  Tāpēc ik gadu  tiek pieprasītas atļaujas konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā .

 Izsniegtās atļaujas izmantot konvencionālas izcelsmes sēklu

 

 

 

Pieprasījums pēc dažādu sugu sēklām ir atšķirīgs.  Jau šobrīd ir sugas, kam bioloģiski saražoto sēklu apjoms ir tuvu  pieprasījumam.

 

BIO sēklu DB piedāvātais daudzums pret atļaujās pieprasīto daudzumu 2020.gads, %

 

Pēc 2020. gada datiem, bioloģiskās sēklas tuvu pieprasījumam ir ražotas tādām sugām kā ziemas rudzi, vasaras mieži, daudzziedu airene. Pat par 250 % pieprasījumu pārsniedz sarkanā āboliņa un par 125% ziemas rudzu ražošanas apjomi. Bet bioloģiskās sēklās 2020. gadā nebija pieejamas –  ripsim, hibrīdai airenei, ganību airenei, līdz 10 % nodrošinājums ir auzām, zirņiem, kartupeļiem. Interese ir arī par griķu, tritikāles  u.c. sugu sēklām.  Vairākumam sugu bioloģisko sēklu pietiek vien 10% līdz 50% apmērā.

Tiek izvērtēta iespēja pamazām samazināt atļauju uzsniegšanu tām sugām, kur ražošanas apjomi ir pietiekami. Bet, tā kā šobrīd trūkst informācijas,  cik daudz no bioloģiskā sēkla pēc sertificēšanas tiek realizētas valstī  un cik daudz izvesta, pagaidām atļaujas tiek izsniegtas visām laukaugu sugām, kam tas nepieciešams.

Lai sabalansētu bioloģisko sēklu pieprasījumu un ražošanas apjomus, LSA sadarbībā ar LBLA regulāri jāanalizē situācija – gan bioloģiskās sēklu ražošanas apjomi, gan  bioloģisko sējplatību pieaugums valstī, lai prognozētu nepieciešamos bioloģiskās sēklas apjomus.

Kopīgais mērķis ir, pārejas periodam beidzoties, Latvijā saražotais sēklas materiāls 100% nodrošina valsts bioloģisko lauksaimnieku pieprasījumu un varam eksportēt augstas kvalitātes bioloģisko sēklu uz valstīm, kuras nebūs paguvušas bioloģisko sēklkopību attīstīt pietiekamā daudzumā.

Paldies VAAD par atļauju izmantot sagatavoto informāciju!

Šķirne

Kas ir šķirne

Jēdziens “šķirne” parasti tiek lietots, lai apzīmētu cilvēku selekcionētu (ar izlases vai citām selekcijas metodēm iegūtu) augu vai dzīvnieku grupu.

Kādā enciklopēdijā Šķirne definēta kā kultūraugu kopums, kas radīts selekcijas ceļā, kuram piemīt noteiktas iedzimstošas morfoloģiskas, bioloģiskas un saimnieciskas īpašības.

Jēdziens „augu šķirne”  vienlaicīgi ir arī juridisks termins, kas saskaņā ar UPOV (starptautiska organizācija jaunu augu šķirņu aizsardzībai) konvenciju, nodrošina selekcionāra radīto šķirņu tiesisko aizsardzību. Arī Latvijā saskaņā ar šo konvenciju ir izdots Augu šķirņu aizsardzības likums, kura 2. pantā dota šķirnes definīcija: „Šķirne ir kultūraugu kopums, kas no jebkura cita augu kopuma atšķiras vismaz ar vienu izteiktu īpašību. Šķirne tiek uzskatīta par vienību, kura pavairojot paliek nemainīga. ”Selekcionāra tiesības piešķir, tikai tām šķirnēm, kas atzītas par jaunāmviendabīgām, atšķirīgām no jebkuras citas šķirnes un stabilām pavairošanas procesā.

No ražošanas viedokļa svarīgākās ir tieši bioloģiskās un saimnieciskās īpašības, kas nosaka šķirnes agrīnumu, veldres noturību un izturību pret slimībām, kā arī ražas lielumu un kvalitāti. Šķirnes identificēšanai svarīgākās ir daudzas un dažādas morfoloģiskās pazīmes, kas nespeciālistam bieži vien ir pat grūti pamanāmas.

 

Ar ko atšķiras aizsargāta šķirne no neaizsargātas

Šķirnes aizsardzība nozīmē, ka tās selekcionāram ir tiesības pretendēt uz atlīdzību par aizsargātās šķirnes tālāku izmantošanu. Likums paredz, ka bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) neviena personas nevar aizsargāto šķirni izmanot kā ienākumu avotu, t.i. nevar gūt ienākumus no tās pavairošanas, uzglabāšanas, pārdošanas vai cita veida realizēšanas. Pat, izmantojot aizsargātās šķirnes ražas materiālu savas saimniecības lauku apsēšanai, piemēram, audzējot graudus pārtikai vai lopbarībai, selekcionāram pienākas kaut neliela, bet atlīdzība, jo arī šajā gadījumā notiek šķirnes pavairošana un šī šķirne ar savu ražības potenciālu palīdz lauksaimniekam gūt ienākumus viņa biznesā.

Šķirnes aizsardzības periodā selekcionāra pienākums ir nodrošināt šķirnes iedzimstošo īpašību saglabāšanos. Selekcionārs to nodrošina veicot šķirņu uzturošo selekciju, jeb sākotnējo sēklkopību.

 

Kā uzzināt kuras šķirnes ir aizsargātas

Latvijas teritorijā ir aizsargātas:

šķirnes, kurām piešķirta Latvijas aizsardzība un tās iekļautas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā, kas apskatāms VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti https://www.vaad.gov.lv/lv/augu-skirnes

šķirnes, kurām piešķirta Eiropas kopienas aizsardzība. Informāciju par šķirni var apskatīt CPVO šķirņu datubāzē izmantojot saiti https://online.plantvarieties.eu/#/login un reģistrējoties. Meklēšanai jāzina sugas latīņu valodas nosaukums, Eiropas kopienas aizsardzību apzīmē ar QZ, selekcionāra tiesības apzīmē ar PBR, šķirnes statusam jāizvēlas Reģistrēts

Sēkla bioloģiskajiem lauksaimniekiem

Bioloģiskās Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāze VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti http://registri.vaad.gov.lv/reg/bio_seklas.aspx   

Pārejas periodā, kas šobrīd noteikts līdz 2035.gada beigām, ar VAAD īpaši izsniegtu individuālo atļauju drīkst bioloģiskajā lauksaimniecībā  izmantot konvencionālās sēklas un veģetatīvo pavairošanas materiālu. 

Izņēmumi! Vispārējās atļaujas piešķirtas sugām, kurām Latvijā netiek veikta sēklkopība. Šo sugu sarakts apskatāms VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti http://registri.vaad.gov.lv/reg/seklu_visparejas_atlaujas.aspx 

Tātad – ja VAAD datubāzē Jums nepieciešamā kultūrauga suga un šķirne nav pieejama, Jums ir tiesības lūgt izsniegt individuālo atļauju konvencionālās sēklas (sēklu maisījumu) un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. 

Sēklu un pavairošanas materiāla atļaujas iesniegumu iespējams aizpildīt un iesniegt:

– elektroniski ZM e-pakalpojumu portālā, vairāk informācija VAAD ziņulapā šeit>>>

https://epakalpojumi.zm.gov.lv/iestade/3/pakalpojumi 

– klātienē VAAD reģionālajās nodaļās vai pa pastu, iesnieguma formu augšupielādējot VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti 

https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-konvencionalas-izcelsmes-seklu-un-pavairosanas-materiala-izmantosanai-biologiskaja-lauksaimnieciba 

Atceries, lai saņemtu atļauju – nepieciešams nomaksāt valsts nodevu!

Iesniegumu VAAD Atļaujas saņemšanai var iesniegt šādos termiņos:

Suga Ne agrāk kā Ne vēlāk kā
vasarāju labībai, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem atklātā lauka dārzeņiem 5. februāris 15. jūnijs
kartupeļiem 5. aprīlis 15. jūnijs
ziemas rapsim, ziemas ripsim 20. jūlijs 20. augusts
ziemāju labībām 5. septembris 15. oktobris