Atgādinājums sēklaudzētājiem – savlaicīgi informējiet uzraugošās iestādes par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi

Aicinām sēklaudzētājus laicīgi izvērtēt vai ir gaidāmas problēmas ar ražas novākšanu, un vai ir pamatotas bažas, ka ne visus sēklu laukus būs iespējams novākt un ne visa ievāktā raža izturēs sertifikācijas kritērijus.

Ja sezonas laika apstākļi bijuši ļoti nelabvēlīgi, aicinām sēklaudzētājus savlaicīgi informēt uzraugošās iestādes LAD un VAAD par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi un līdz ar to varētu būt problēmas iegūt sertificētu sēklu.

Šādos gadījumos lauksaimnieka pienākums ir veikt fotofiksāciju ar koordinātām un informēt par to LAD. Uzņemtajos attēlos ir nepārprotami jābūt pazīmēm, ka platība ir, piemēram, applūdusi un nav iespējams veikt atbalsta saņemšanai nepieciešamos darbus. Lauksaimnieka pienākums ir veikt apsaimniekošanas darbus tik, cik tas ir iespējams, ņemto vērā lauku stāvokli. Ja nav iespējams veikt nekādus apsaimniekošanas darbus, tad platība jāatsauc no atbalsta saņemšanas.

Dienests aicina šādu informāciju sūtīt, izmantojot LAD mobilo lietotni –  informāciju ar fotogrāfijām lietotnē var nosūtīt ātri un ērti. Mobilo lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Mobilā lietotne ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.

Tālrunis uzziņām: 67095000.

Tikai savlaicīga uzraugošo institūciju informēšana var pasargāt saimniecību no brīvprātīgā saistītā atbalsta sēklkopībā zaudēšanas vai pat soda sankciju piemērošanas.

LAD aicina informēt par lietavu vai citu laikapstākļu ietekmes dēļ cietušajām platībām

Laikapstākļi var ietekmēt to, vai zemnieki var pilnā apmērā apsaimniekot atbalstam pieteiktās platības. Gadījumos, ja tiek konstatēti applūduši lauki un izslīkuši sējumi, aicinām lauksaimniekus par to informēt Lauku atbalsta dienestu (LAD). Mēdz būt gadījumi, kad  spēcīgo lietavu un/ vai platības applūšanas gadījumā nav iespējams veikt zālāju apsaimniekošanu atbilstošos termiņos un izpildot visus atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Šādos gadījumos lauksaimnieka pienākums ir veikt fotofiksāciju ar koordinātām un informēt par to LAD. Uzņemtajos attēlos ir nepārprotami jābūt pazīmēm, ka platība ir, piemēram, applūdusi un nav iespējams veikt pļaušanas un nopļautās zāles novākšanas darbus. Pēc platības nožūšanas lauksaimnieka pienākums ir veikt apsaimniekošanas darbus tik, cik tas ir iespējams, ņemto vērā lauka un zālāja stāvokli. Ja nav iespējams veikt nekādus apsaimniekošanas darbus, tad platība jāatsauc no atbalsta saņemšanas.

Dienests aicina šādu informāciju sūtīt, izmantojot LAD mobilo lietotni –  informāciju ar fotogrāfijām lietotnē var nosūtīt ātri un ērti. Mobilo lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Mobilā lietotne ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.

Tālrunis uzziņām: 67095000.

Informārciju sagatavoja LAD: https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/aicinam-informet-par-lietavu-vai-citu-laikapstaklu-ietekmes-del-cietusajam-platibam-1258

BSA atbalsta saņemšanai noteiktais sertificētu sēklu minimālais ražības apjoms

14.2 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Sertificētu sēklu minimālais ražības apjoms

(Pielikums MK 16.05.2017. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

Nr.

p. k.

Kultūraugu sugas t/ha
1. Stiebrzāles
1.1. Pļavas timotiņš 0,29
1.2. Pļavas auzene 0,29
1.3. Sarkanā auzene 0,33
1.4. Daudzziedu viengadīgā airene 0,59
1.5. Hibrīdā airene 0,54
1.6. Ganību airene 0,57
1.7. Kamolzāle 0,12
1.8. Auzeņairene 0,43
1.9. Niedru auzene 0,37
1.10. Pļavas skarene 0,25
2. Tauriņzieži
2.1. Sarkanais āboliņš 0,23
2.2. Baltais āboliņš 0,20
2.3. Lucerna 0,11
2.4. Austrumu galega 0,16
2.5. Bastarda āboliņš 0,14
2.6. Facēlija 0,05
2.7. Ragainais vanagnadziņš 0,05
3. Pākšaugi
3.1. Zirņi 0,86
3.2. Lauka pupas 1,91
3.3. Lupīnas (saldā jeb dzeltenā, baltā, šaurlapu) 0,40
3.4. Vīķi 0,40
4. Labība
4.1. Mieži, vasaras 1,41
4.2. Kvieši, vasaras 1,89
4.3. Auzas 1,85
4.4. Griķi 0,52
4.5. Tritikāle, vasaras 1,00
4.6. Kvieši, ziemas 2,33
4.7. Rudzi 1,40
4.8. Tritikāle, ziemas 1,45
4.9. Mieži, ziemas 1,20

Ministru kabineta noteikumi Nr. 126 197.1 punkts nosaka.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem un nepieļautu tirgus un konkurences kropļojumus saskaņā ar regulas Nr.  639/2014 2. pantu, kā arī ņemot vērā regulas Nr.  1306/2013 60. pantu, uzskatāms, ka lauksaimnieks ir radījis mākslīgus apstākļus šā atbalsta saņemšanai, tāpēc atbalstu nepiešķir, ja no atbalstam pieteiktās platības sertificēts tikai neliels daudzums novāktās attiecīgās sugas sēklas – mazāk nekā šo noteikumu 14.2 pielikumā noteiktais attiecīgās sugas sēklu apjoms vidēji saimniecībā no viena hektāra. (MK 16.05.2017. noteikumu Nr. 259 redakcijā)

Sēklkopību reglamentējošie normatīvie dokumenti

Sēklu un šķirņu aprites likums https://likumi.lv/ta/id/16697-seklu-un-skirnu-aprites-likums 
Ministru kabineta noteikumi Nr.120 Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/153127-labibas-seklaudzesanas-un-seklu-tirdzniecibas-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.152 Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/188343-lopbaribas-augu-seklaudzesanas-un-seklu-tirdzniecibas-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 12 Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/279044-kartupelu-seklaudzesanas-un-seklas-kartupelu-tirdzniecibas-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.352 Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi https://likumi.lv/ta/id/208157-ellas-augu-un-skiedraugu-seklaudzesanas-un-seklu-tirdzniecibas-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1026 Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā https://likumi.lv/ta/id/260567-noteikumi-par-valsts-nodevu-seklu-aprites-joma 
Ministru kabineta noteikumi Nr.899 Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai https://likumi.lv/ta/id/240468-noteikumi-par-lopbaribas-augu-seklu-maisijumiem-kas-paredzeti-dabiskas-vides-saglabasanai 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1247 Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi https://likumi.lv/ta/id/200127-latvijas-izcelsmes-laukaugu-un-darzenu-genetisko-resursu-saglabajamas-skirnes-atzisanas-un-seklu-aprites-noteikumi 
Ministru kabineta noteikumi Nr.312
Kārtība, kādā iekasē maksu par sēklu ievešanas kontroli
https://likumi.lv/ta/id/190528-kartiba-kada-iekase-maksu-par-seklu-ievesanas-kontroli 
Ministru kabineta noteikumi Nr.900
Kārtība atļaujas izsniegšanai uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām
https://likumi.lv/ta/id/168404-kartiba-atlaujas-izsniegsanai-uz-laiku-tirgot-seklas-kuras-neatbilst-minimalas-digtspejas-prasibam 
Ministru kabineta noteikumi Nr.320
Latvijas augu šķirņu katalogs
https://likumi.lv/ta/id/26329-latvijas-augu-skirnu-katalogs 
Ministru kabineta noteikumi Nr.485 Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība  https://likumi.lv/ta/id/193115-biologiskas-lauksaimniecibas-uzraudzibas-un-kontroles-kartiba
Ministru kabineta noteikumi Nr.126 Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem https://likumi.lv/ta/id/273050-tieso-maksajumu-pieskirsanas-kartiba-lauksaimniekiem

VAAD datubāzes

Sēklaudzēšanas lauku platības

Datu kopa aptver datus par Latvijā pavairotajām sugām un šķirnēm, kurām, atbilstoši starptautiskajām prasībām, jāveic oficiālas sēklaudzēšanas lauku apskates. 

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/kopsavilkums-par-seklaudzesanas-lauku-apskatem-pa-sugu-grupam 

Saitē atrodama informācija par:

Kopsavilkums par sagatavoto sertificēto sēklu

Apkopota informācija par Latvijā sertificēto sēklu. Sēklas partiju sertificē, izvērtējot sēklu partijas atbilstību sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem. 

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/sagatavota-sertificeta-sekla 

Saitē atrodama informācija par:

Konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā – izsniegto atļauju kopsavilkums

Datu kopa aptver datus par Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtajām atļaujām bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantot konvencionālas izcelsmes pavairojamo materiālu (gan sēklas, gan vēģetatīvo pavairojamo materiālu). 

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/kopsavilkums-par-izsniegtajam-atlaujam-biologiskaja-lauksaimnieciba 

Saitē atrodama informācija par: