Selekcija piedāvā risinājumus nākotnes lauksaimniecības problēmām

Augu selekcijai ir liela atbildība. Viens galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt lauksaimniekiem atbildes uz klimata pārmaiņu izaicinājumiem, kā arī samazināt pesticīdu, mēslojuma un citu lauksaimniecības resursu izmantošanu laukos, tajā pašā laikā saglabājot un palielinot ražu.

Augu selekcija pēdējo 20 gadu laikā ir palielinājusi ražu ik gadu par 1,16 procentiem visiem galvenajiem ES audzētajiem laukaugiem. Turklāt, neattīstot jaunas kultūraugu šķirnes, mūsdienās visā pasaulē būtu nepieciešami papildus 50 miljardi kubiklitru ūdens.

Globālo pārmaiņu ietekmē selekcionāri turpina darbu pie tā sauktajām zemu ieguldījumu šķirnēm, kuras samazina vai minimāli izmanto lauksaimniecības resursus.

Vairāk lasiet European Seed Septembra žurnālā https://european-seed.com/2021/09/the-world-in-transition-kws-offers-solutions-for-the-agricultural-challenges-of-the-future/

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS 2021

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija pēc pilnvarojuma šogad pārstāv 13 zemāk minēto selekcionāru tiesību īpašniekus vai to pārstāvjus:

 • Agroresursu un ekonomikas institūts, kontaktpersona S.Zute (t.29265347)
 • Aloja Agro, kontaktpersona L.Jefimova (t.25753570)
 • Baltic Agro, kontaktpersona A.Siliņa (t.29253002)
 • Cers, kontaktpersona A.Bartuševica (t.29295712)
 • Elagro Trade, kontaktpersona L.Ķemlere (t.29138167)
 • ERKI OIDERMAA (t.+3725221659)
 • Läntmannen Seed, kontaktpersona Dz.Jaks (t.29106120)
 • Latvijas Šķirnes sēklas, kontaktpersona I.Gūtmane (t.29889491)
 • Linas Agro,  kontaktpersona D.Kazlauska (t.26475109)
 • Scandagra Latvia, kontaktpersona: Z.Miltiņa (t.26151383)
 • Syngenta Polska, kontaktpersona: A.Leitis (t.26111176)
 • VAKS kooperatīvā sabiedrība, kontaktpersona: Dz.Brokāne (t.26106161)
 • AmeLat Group,  kontaktpersona: A.Rūtengerga-Āva (t.29161803)

Lauksaimnieka pienākums ir:

 

 • izprast savus pienākumus pret selekcionāru, audzējot savā saimniecībā aizsargātu laukaugu šķirnes (skatīt Augu šķirņu aizsardzības likuma 3. nodaļu)
 • novērtēt, kādas šķirnes tiek audzētas saimniecībā un vai tās ir Informācijas pieprasījumā minēto šķirņu sarakstā;
 • novērtēt, cik daudz platību apsētas ar pirktu sēklu, cik ar pašaudzētu;
 • aizpildīt un iesniegt šeit Informācijas pieprasījumu;
 • pēc LSA nosūtītā maksājuma dokumenta, apstiprināt datu pareizību un savlaicīgi veikt šķirnes autoratlīdzības maksājumu.

Šķirni sarakstā iekļauj tikai tad, ja

 • šķirne ir Latvijā vai visā Eiropā reģistrētā kā aizsargāta šķirne;
 • tā minēta selekcionāra vai šķirnes pilnvarotā pārstāvja  pilnvarojumā LSA.

ATCERIES: Nomaksātā  šķirnes autoratlīdzība ir Jūsu devums  jaunu šķirņu selekcijai  – atbalsts selekcionāriem un ieguldījums arī Jūsu saimniecībā.

Labas šķirnes ir labas ražas pamats! 

 

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU VAR AIZPILDĪT ŠEIT

Šķirne

Kas ir šķirne

Jēdziens “šķirne” parasti tiek lietots, lai apzīmētu cilvēku selekcionētu (ar izlases vai citām selekcijas metodēm iegūtu) augu vai dzīvnieku grupu.

Kādā enciklopēdijā Šķirne definēta kā kultūraugu kopums, kas radīts selekcijas ceļā, kuram piemīt noteiktas iedzimstošas morfoloģiskas, bioloģiskas un saimnieciskas īpašības.

Jēdziens „augu šķirne”  vienlaicīgi ir arī juridisks termins, kas saskaņā ar UPOV (starptautiska organizācija jaunu augu šķirņu aizsardzībai) konvenciju, nodrošina selekcionāra radīto šķirņu tiesisko aizsardzību. Arī Latvijā saskaņā ar šo konvenciju ir izdots Augu šķirņu aizsardzības likums, kura 2. pantā dota šķirnes definīcija: „Šķirne ir kultūraugu kopums, kas no jebkura cita augu kopuma atšķiras vismaz ar vienu izteiktu īpašību. Šķirne tiek uzskatīta par vienību, kura pavairojot paliek nemainīga. ”Selekcionāra tiesības piešķir, tikai tām šķirnēm, kas atzītas par jaunāmviendabīgām, atšķirīgām no jebkuras citas šķirnes un stabilām pavairošanas procesā.

No ražošanas viedokļa svarīgākās ir tieši bioloģiskās un saimnieciskās īpašības, kas nosaka šķirnes agrīnumu, veldres noturību un izturību pret slimībām, kā arī ražas lielumu un kvalitāti. Šķirnes identificēšanai svarīgākās ir daudzas un dažādas morfoloģiskās pazīmes, kas nespeciālistam bieži vien ir pat grūti pamanāmas.

 

Ar ko atšķiras aizsargāta šķirne no neaizsargātas

Šķirnes aizsardzība nozīmē, ka tās selekcionāram ir tiesības pretendēt uz atlīdzību par aizsargātās šķirnes tālāku izmantošanu. Likums paredz, ka bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) neviena personas nevar aizsargāto šķirni izmanot kā ienākumu avotu, t.i. nevar gūt ienākumus no tās pavairošanas, uzglabāšanas, pārdošanas vai cita veida realizēšanas. Pat, izmantojot aizsargātās šķirnes ražas materiālu savas saimniecības lauku apsēšanai, piemēram, audzējot graudus pārtikai vai lopbarībai, selekcionāram pienākas kaut neliela, bet atlīdzība, jo arī šajā gadījumā notiek šķirnes pavairošana un šī šķirne ar savu ražības potenciālu palīdz lauksaimniekam gūt ienākumus viņa biznesā.

Šķirnes aizsardzības periodā selekcionāra pienākums ir nodrošināt šķirnes iedzimstošo īpašību saglabāšanos. Selekcionārs to nodrošina veicot šķirņu uzturošo selekciju, jeb sākotnējo sēklkopību.

 

Kā uzzināt kuras šķirnes ir aizsargātas

Latvijas teritorijā ir aizsargātas:

šķirnes, kurām piešķirta Latvijas aizsardzība un tās iekļautas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā, kas apskatāms VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti https://www.vaad.gov.lv/lv/augu-skirnes

šķirnes, kurām piešķirta Eiropas kopienas aizsardzība. Informāciju par šķirni var apskatīt CPVO šķirņu datubāzē izmantojot saiti https://online.plantvarieties.eu/#/login un reģistrējoties. Meklēšanai jāzina sugas latīņu valodas nosaukums, Eiropas kopienas aizsardzību apzīmē ar QZ, selekcionāra tiesības apzīmē ar PBR, šķirnes statusam jāizvēlas Reģistrēts

Jaunas šķirnes tieši tavām vajadzībām?

Laukaugu šķirnes izsenis tiek uzlabotas, pielāgojoties mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem un konkrēto reģionu specifiskajām vajadzībām. Pat vairāk – šķirnes tiek veidotas arī specifisku produktu ražošanai (maizei, alum, čipsiem, cietes ieguvei utt.). 

Laba šķirne Jums sola ne tikai augtākas ražas un tās kvalitāti, bet arī lielāku izturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un kaitēkļiem, kas savukārt ļauj ietaupīt, piemēram, uz augu aizsardzības līdzekļiem. Tātad šķirne veicina Jūsu saimniecības ieguldījumu efektivitāti un peļņu. Tas viss, protams, pie nosacījuma, ja tiek ievērotas šķirnes audzēšanas rekomendācijas un sēkla tiek savlaicīgi atjaunota (ne retāk kā reizi 4-6 gados).

Jaunu šķirņu radīšana, jeb selekcija ir ilgstošs un lielus intelektuālos un finansiālos resursus prasošs process – izmaksas svārstās no 0.5 līdz 1.5 milj.€, lielā mērā atkarībā no valsts, kurā selekcija tiek veikta. Agrāk nereti selekciju finansēja no attiecīgo valstu budžetiem, jo uzskatīja, ka tā ir viena no pamatnozarēm iedzīvotāju nodrošināšanai ar pārtiku. Pēdējos 20 gados selekcijas finansēšanas galvenais vai pat vienīgais avots ir selekcionāra atlīdzības (autoratlīdzības). 

Selekcionāri atlīdzību iegūst divos veidos:

 1. 1.atlīdzības maksā sēklu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi – neliela daļa no katras sēklas kg cenas ir arī autoratlīdzība selekcionāram;
 2. 2.atlīdzības, ko maksā lauksaimnieks par šķirnes pašu pavairoto sēklu izmantošanu savās saimniecībās. 

Latvijas specifika ir tāda, ka lielais vairums no izsēto laukaugu sēklu ir pašu lauksaimnieku pavairotas, tādēļ arī autoratlīdzību maksājumi tieši par pašaudzētas sēklas izmantošanu ir īpaši būtiski jaunu perspektīvu šķirņu radīšanai un/vai ienākšanai Latvijā. 

Atgādinām, ka saskaņā ar LR Augu Šķirņu Aizsardzības likumu un ES regulējumu lauksaimniekam jāsniedz selekcionāram informācija par tā aizsargāto augu šķirņu izmantošanu un par to sēklu pavairošanu attiecīgi jānorēķinās. 

ATCERIES! Labas šķirnes ir labas ražas pamats!

KO SĒSI, TO PĻAUSI!

Jeb kāpēc gudrs saimnieks izvēlas sēt labu sēklu…

Informācija zemniekiem, lauku konsultantiem, studentiem un lauksaimniecības skolu audzēkņiem, kā arī ikvienam interesentam, kurš vēlētos papildināt savas zināšanas par kultūraugu sēklkopības un selekcijas lomu katras valsts lauksaimniecības attīstībā. Lai šīs izdevums vēlreiz ikvienam no mums atgādina, ka ceļš uz labu ražu sākas no labas sēklas.

Lejupielādē “Ko sēsi to pļausi”