Apbalvoti 2023.gada SELEKCIONĀRU BALVU ieguvēji

3.novembrī LSA 25 pastāvēšanas gadu svinību laikā otro reizi tika pasniegtas Selekcionāru balvas

 

 

☘️ Selekcionāru balvu 2023 lauksaimniekam lielo saimniecību kategorijā iegūst

 SIA DRUVAS UNGURI

☘️ Selekcionāru balvu 2023 lauksaimniekam vidējo saimniecību kategorijā iegūst

 Codes pagasta zemnieku saimniecība “Panči”

☘️ Selekcionāru balvu 2022 lauksaimniekam mazo saimniecību kategorijā iegūst

ZS Guļānes Ziedītes zemnieku saimniecība “KRAMPUĻI”

☘️ Selekcionāru balvu 2022 sēklaudzētājam iegūst

ZS Daudzeses pagasta U.Rubeņa zemnieku saimniecība “ZIEDIŅI”.

PALDIES saimniekiem par godprātīgi veiktajiem selekcionāru autoratlīdzību maksājumiem! 👏👏👏

Apbalvoti 2022.gada SELEKCIONĀRU BALVU ieguvēji

2.decembrī LSA semināra Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē laikā pirmo reizi tika pasniegtas Selekcionāru balvas.

 

 

☘️ Selekcionāru balvu 2022 lauksaimniekam lielo saimniecību kategorijā iegūst

Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība “Kalniņkalni”

☘️ Selekcionāru balvu 2022 lauksaimniekam vidējo saimniecību kategorijā iegūst

Aizputes novada, Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība “Dzintarnieki”

☘️ Selekcionāru balvu 2022 lauksaimniekam mazo saimniecību kategorijā iegūst

Jelgavas rajona Vircavas pagasta zemnieku saimniecība “Imantas”

☘️ Selekcionāru balvu 2022 sēklaudzētājam iegūst

Liepājas rajona Dunalkas pagasta zemnieku saimniecība “Krastmaļi”

PALDIES saimniekiem par godprātīgi veiktajiem selekcionāru autoratlīdzību maksājumiem! 👏👏👏

Selekcionāra tiesību piešķiršana

Selekcionāra Tiesības piešķir, ja šķirne ir jauna, atšķirīga, viendabīga un stabila. Latvijas normatīvajos aktos noregulēta selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtība un tiesību aizsardzība. Noregulējums tiek piemērots visām augu ģinšu un sugu šķirnēm (ieskaitot hibrīdus).

Selekcionāra Tiesības ir intelektuālā īpašuma forma, kas selekcionāram tiek piešķirtas uz tā radīto augu šķirni. Tās nodrošina selekcionāram ekskluzīvu kontroli pār attiecīgās šķirnes pavairošanas materiālu, pavairošanas procesu un sēklu komerciālo realizāciju.

Selekcionāra tiesības spēkā esamības periods parasti ir 25 gadi (30 gadi kartupeļiem, vīnogulājiem un kokiem) no to piešķiršanas brīža.

Eiropas Savienībā augu šķirņu selekcionārs var reģistrēt selekcionāra tiesības gan atsevišķās dalībvalsts aizsardzības sistēmā, piemēram, Latvijā, gan Eiropas Kopienas aizsardzības sistēmā. Reģistrējot selekcionāra tiesības atsevišķās dalībvalsts nacionālajā aizsardzības sistēmā, šķirne tiks aizsargāta tikai šajā konkrētajā valstī un gadījumā, ja šķirne bez selekcionāra piekrišanas tiks izmantota citā dalībvalstī, selekcionārs savas tiesības īstenot nevarēs.

Latvijā selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtību un aizsardzību nosaka Augu Šķirņu Aizsardzības likums. Likums nosaka arī prasības, kādas tiek izvirzītas augu šķirnei, lai to varētu reģistrēt selekcionāra tiesību aizsardzībai.

Kopienas selekcionāra tiesību piešķiršanas kārtību un aizsardzību nosaka Padomes Regula (EK) Nr. 2100/94 (1994. gada 27. jūlijs) par Kopienas augu šķirņu aizsardzību. Iesniegumus selekcionāra tiesību aizsardzībai un piešķiršanas lēmumus Eiropas Savienībai pieņem Kopienas Augu Šķirņu Birojs (CPVO Community Plant Variety Office).

Lai iegūtu selekcionāra tiesības Latvijā, jāiesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā. Pakalpojumu iespējams pieteikt E-pastā, pa pastu vai klātienē VAAD. Iesnieguma forma un vairāk informācijas VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/iesniegums-selekcionara-tiesibu-pieskirsanai.

LICENCES LĪGUMS

Kas ir licences līgums?

Līgums, kurā selekcionāra tiesību īpašnieks  jeb šķirnes īpašnieks  savstarpēji vienojas  ar citu personu   – licenciātu, piemēram, lauksaimnieku, par nosacījumiem,  kādi jāievēro, lai licenciāts varētu izmantot  šķirnes pavairojamo materiālu. 

Kāpēc jāslēdz licences līgums?

Selekcionāram, reģistrējot jaunu šķirni, ir tiesības aizsargāt savas selekcionāra tiesības uz paša radīto intelektuālo īpašumu. Kā norādīts Augu šķirņu aizsardzības likuma 23. pantā  neviena cita persona bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas (licences līguma) nedrīkst pārvērst šķirni par ienākumu avotu. Selekcionāra tiesību īpašnieka atļauja nepieciešama šādu ar aizsargātās šķirnes pavairošanas materiālu saistītu darbību veikšanai:

1) ražošana un pavairošana;

2) sagatavošana atbilstoši izsējas prasībām, lai pavairotu šķirni;

3) piedāvāšana pārdošanai;

4) pārdošana vai cita veida realizācija (t.sk, maiņa);

5) eksportēšana un importēšana;

6) uzglabāšana 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajiem nolūkiem.

Selekcionāram ir tiesības aizsargāt jeb uzturēt aizsargātās šķirnes statusu savām šķirnēm 25 gadus pēc tās reģistrācijas. Šķirnes, kas vecākas par 25 gadiem, jebkurš var pavairot vai citādi izmantot bez selekcionāra atļaujas jeb licences. 

Kas tiek atrunāts licences līgumā? 

Licences līgumu sagatavo selekcionāra tiesību īpašnieks vai tā pilnvarota persona par katru aizsargāto šķirni individuāli. Līgumā norāda:

  • kādas darbības licenciāts var veikt  ar līgumā minētās šķirnes pavairojamo materiālu, 
  • kāda informācija un cik bieži par šim darbībām jāsniedz šķirnes īpašniekam, 
  • kāda ir licences maksa un tās nomaksas termiņi;
  • cik ilgs ir licences darbības laiks. 

Licences devējam ir tiesības pārbaudīt licenciāta sniegtās informācijas patiesumu. Ja tiek konstatēti pārkāpumi,  kas radījuši selekcionāra tiesību īpašniekam zaudējumus par licences līgumā minētās šķirnes nelikumīgas izmantošanu, selekcionāra tiesību īpašnieks var iesniegt tiesā pieteikumu par selekcionāra  tiesību aizskārumu.  

Kad licences līgums stājas spēkā?

Licences līgums ir spēkā pēc tā reģistrēšanas Valsts Augu aizsardzības dienestā, par to samaksājot arī valsts nodevu. Licences  līgums ir jāuzrāda, piesakot lauku apskatēm aizsargātas šķirnes sējumus. Tāpēc sēklaudzētājiem licences līgums ir jānoslēdz savlaicīgi, lai netiktu atteikta pieteikuma pieņemšana sēklu lauku apskatēm. 

Augu šķirņu aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti

 

Augu šķirņu aizsardzības likums

 

https://likumi.lv/ta/id/62175-augu-skirnu-aizsardzibas-likums
Ministru kabineta noteikumi Nr.173 Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā https://likumi.lv/ta/id/245301-noteikumi-par-valsts-nodevu-augu-skirnu-aizsardzibas-joma
Ministru kabineta noteikumi Nr.1229 Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi https://likumi.lv/ta/id/224315-noteikumi-par-skirnes-atskiriguma-viendabiguma-un-stabilitates-parbaudi
Ministru kabineta noteikumi Nr.716 Iesnieguma izskatīšanas un reģistrēšanas kārtība selekcionāra tiesību piešķiršanai https://likumi.lv/ta/id/142702-iesnieguma-izskatisanas-un-registresanas-kartiba-selekcionara-tiesibu-pieskirsanai
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/44/oj/?locale=LV
Padomes Regula (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1994/2100/oj/?locale=LV
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1768/95 ar ko īsteno noteikumus par izņēmumu lauksaimniecībā, kas paredzēts 14. panta 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A31995R1768