Latvijas sēklaudzētāju asociācijas 24. kopsapulce

Informācijai

Saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra informāciju – ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kā arī nodrošināt biedrību darbības nepārtrauktību, biedrības biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē gan klātienē, gan attālināti. Valdei pēc savas iniciatīvas ir tiesības noteikt, ka biedru kopsapulce notiek tikai elektroniski.  Tāpat biedram ir tiesības balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem pirms sapulces, nododot savu balsi biedrībai rakstveidā, tostarp elektroniskā formātā. Visi biedri, kuri piedalījušies sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī tie, kuri nodevuši savu balsi pirms sapulces, uzskatāmi par klātesošiem sapulcē un ierakstāmi klātesošo biedru sarakstā.

Ir izsūtīta Balsojuma veidlapa un Gada pārskata dokumenti. Tiekat aicināti iepazīties ar pārskata dokumentiem un aizpildīt Balsojuma veidlapu. Parakstītu un ieskanētu vai parakstītu ar drošu elektronisko  parakstu Balsojuma veidlapu jānosūta LSA uz e-pastu lsaseklas@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 19.maija plkst. 12.00.

Ja būsiet atdevis savu rakstveida balsi pirms kopsapulces, Jums nekavējoties pēc balsojuma saņemšanas tiks nosūtīts balsojuma apstiprinājums. Protams, ka tas, ka būsiet nodevis savu balsi pirms sapulces, neliedz Jums piedalīties un balsot tiešsaistes sapulcē elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā Jūsu iepriekš nodotais balsojums netiek ņemts vērā.

 

Sapulces norises laiks:  2021. gada 20.maijā,  tiešsaistē plkst. 10.00 – 13.00 
Reģistrēšanās no 9.45

Darba kārtība:

10.00   Biedru kopsapulce

  • Kopsapulces atklāšana, protokolista un balsu skaitītāju apstiprināšana
  • Valdes ziņojums par 2020.gada aktivitātēm un plānu 2021.gadam, A.Dronka, I.Muceniece;
  • Ziņojumu par 2020.gada finanšu izlietojumu un plānoto ienākumu un izdevumu kopsavilkumu 2021.gadam, Muceniece;
  • Revīzijas komisijas ziņojums par LSA gada pārskatu, Ē.Freimane;
  • Biedra kandidāta iesnieguma izskatīšana, biedru naudu apmērs, diskusijas, citi jautājumi, I.Muceniece;

11.30 Seminārs par aktualitātēm sēklkopībā, šķirņu aizsardzībā un lauksaimniecībā

  • VAAD aktualitātes sēklaudzēšanas jomā, Daiga Bajale, VAAD, ;
  • Sēklaudzēšanas likumdošanas aktualitātes, Ineta Jēkabsone, ZM;
  • Elektroniskās lauku vēstures – iespējas, izstrāde, ieviešana, Anitra Lestlande, VAAD;

Sanāksmei aicinām pievienoties ar Microsoft Teams meeting
LSA biedru kopsapulce 20.05.2021.
Laiks: ceturtdiena, 2021. gada 20. maijs 10:00:00 Austrumeiropas vasaras laiks

Pievienošanās saite BIEDRIEM TIKS NOSŪTĪTA E-PASTĀ

UZMANĪBU! Pieslēdzoties, lūgums, nomainīt Jūsu Microsoft Teams lietotājvārdu uz Jūsu vārdu uzvārdu un pārstāvēto organizāciju, lai reģistrācijas lapā un balsojumā būtu iespējams Jūs identificēt.

UZ TIKŠANOS!!!