Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas statūti

Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2007. gada 6. jūlijā

ar Nr. 40008038628

Pieņemti Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas dibināšanas sapulcē 1998. gada 3. novembrī

Papildināti Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas sapulcē 2005. gada 23. martā

Papildināti Latvijas Sēklaudzētāju Asociācijas sapulcē 2007. gada 23. martā.

Papildināti Latvijas Sēklaudzētāju Asociācijas sapulcē 2015. gada 17.martā

Papildināti Latvijas Sēklaudzētāju Asociācijas sapulcē 2022.gada 24.maijā

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (turpmāk tekstā – Asociācija) ir biedrība, kurā kopīgai darbībai brīvprātīgi apvienojušies sēklkopības nozares pārstāvji – sēklaudzētāji, sēklas sagatavotāji, sēklas tirgotāji, selekcionāri un to pārstāvji, lai veicinātu kvalitatīvas sēklas ražošanu un tirdzniecību, veiktu sēklu tirgus izpēti un prognozēšanu, veicinātu informācijas apmaiņu, sekmētu profesionālo apmācību sēklkopībā. Asociācija aizstāv Latvijā sēklkopības nozarē iesaistīto intereses un savu darbību var īstenot Latvijā un ārpus tās robežām.

1.2. Asociācijas – pilnais nosaukums ir „Latvijas Sēklaudzētāju asociācija”, saīsināti – “LSA”.

1.3. Asociācijas darbību nosaka šie statūti.

1.4. Asociācija ir juridiska persona. Tai ir savs zīmogs, simbolika, kustamā manta un pastāvīga bilance.

1.5. Asociācijas juridiskā adrese ir Kareivju iela 16, Talsi, LV-3201, Latvija.

2. Asociācijas mērķi un galvenie uzdevumi

2.1. Asociācijas mērķis ir likumos un normatīvajos aktos paredzētajās robežās veidot sēklu ražošanai, selekcionēšanai un tirdzniecībai labvēlīgus apstākļus, stiprināt sēklkopības nozari, atbalstot izglītības un pētniecības darbību, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu. Šī mērķa sasniegšanai Asociācija:

2.1.1. pārstāv Asociācijas biedrus pēc konkrēta biedra vai biedru grupas lūguma;

2.1.2. sadarbojas ar valsts institūcijām, sniedzot konsultācijas un paužot savu viedokli par sagatavotajiem likumprojektiem un citu normatīvo aktu projektiem, kas skar Asociācijas uzdevumus;

2.1.3. organizē un veicina sēklaudzētāju un citu nozares speciālistu sagatavošanu,  kvalifikācijas paaugstināšanu;

2.1.4. savas kompetences ietvaros sniedz Asociācijas biedriem konsultācijas, koordinē to darbību konkrētu uzdevumu īstenošanai un sniedz citus pakalpojumus;

2.1.5. organizē vai atbalsta konferenču, semināru, izstāžu un cita veida sabiedrisko pasākumu norisi,

2.1.6. popularizē sēklkopības nozari un Asociāciju Latvijā un ārvalstīs.

Tālāk lasīt šeit >